Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny arkitekturpolitik for København sætter bæredygtighed i fokus

20. april 2017
Ny arkitekturpolitik for København sætter bæredygtighed i fokus

Med den nye politik ønskes det blandt andet at trække mere natur ind byrummet samt at øge fokus på ressourcerne og den cirkulær økonomi i byudviklingen.

Voksende indbyggertal, klimaforandringer og bæredygtighed er tre tendenser som byudviklingen i København i høj grad skal forholde sig til i fremtiden. Med den nye arkitekturpolitik, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte i starten af april, lægges der vægt på at få implementeret naturen mere i bybilledet. Derudover skal lokalplaner i København i fremtiden indeholde bestemmelser for udformning af eksempelvis facader for at skabe samhørighed i det arkitektoniske udtryk for et område.

Bæredygtigt design
Arkitekturpolitikken er bygget op omkring tre temaer. Temaerne har rod i de tre overordnede pejlemærker, som findes i "Fællesskab København", som er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, og som skal sikre bæredygtig udvikling i byen frem mod 2025.

De tre temaer i arkitekturpolitikken er:

  • Arkitektur der fortæller
  • Bygget til Københavnerliv
  • Ansvarligt designet

Særligt sidstnævnte tema indeholder løsninger, der lægger vægt på ressourceoptimering og bæredygtigt byggeri, blandt andet:

  • Hvordan bykvaliteten styrkes gennem klimatilpasning og energioptimering
  • Hvordan der skabes fysiske rammer, der bidrager til ressourceoptimering
  • Hvordan der designes robuste bygninger og byrum, der giver langsigtet værdi

Det påpeges i politikken, at der for fremtiden skal være mere fokus på at anvende materialer som i højere grad kan genanvendes samt være sammensat af komponenter, der kan indgå i nyt byggeri, når en bygnings levetid ophører. Dette skal blandt anden gøres ved  at fremme livscyklusvurderinger af byggematerialer for at kvalificere valg af konstruktioner med mindst negativ miljøpåvirkning.

Se hele Arkitekturpolitikken København 2017-2025 her

Del denne side