Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny affaldsbekendtgørelse gældende fra 1. januar 2022

03. januar 2022
Ny affaldsbekendtgørelse gældende fra 1. januar 2022

Læs om highlights fra bekendtgørelsen og høringsnotatet; herunder udsættelsen af fristen for de kommunale affaldsplaner, som nu er udsat til d. 1. januar 2023, samt justeringer i forhold til tekstiler og plast.

De væsentligste highlights er følgende:

  • Frist for udarbejdelse af kommunale affaldsplaner
    I det nye udkast til bekendtgørelsen blev der indsat en bestemmelse i § 14, stk. 4, om, at kommunerne senest ét år efter ikrafttrædelsen af den nationale affaldshåndteringsplan skulle indsende en vedtaget kommunal affaldshåndteringsplan til Miljøstyrelsen, hvilket således betød, at fristen oprindeligt var sat til den 7. juli 2022. Af høringsnotatet fremgår det, at en række høringsparter har bedt om en længere frist for udarbejdelsen af de kommunale planer. På denne baggrund er den nye bekendtgørelse ændret, så der i § 14 stk. 5 nu fremgår, at den første kommunale affaldshåndteringsplan skal indsendes til Miljøstyrelsen senest den 1. januar 2023. Derefter skal de efterfølgende kommunale affaldshåndteringsplaner indsendes til Miljøstyrelsen senest et år efter ikrafttrædelsen af den nationale affaldshåndteringsplan.

  • Udskydelse af fristen for indsamling af tekstilaffald, indførelse af sorteringskriterier og mulighed for bringeordning året rundt i sommerhusområderne.
    I det medfølgende høringsbrev blev den politiske beslutning om at udskyde kravet om en kommunal henteordning for indsamling af tekstilaffald gentaget og yderligere begrundet. Der blev ligeledes redegjort for, at en endelig politisk beslutning om en ikrafttrædelsesdato for indsamling af tekstilaffald ville blive fastsat af aftalekredsen bag Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Det fremgik dog af høringsbrevet, at fristen tidligst vil være d. 1. juli 2023 og senest 1. januar 2025, hvor der er direktivfrist for indsamling af tekstilaffald. Af høringsudkastet til affaldsbekendtgørelse fremgik det dog, at tidsfristen for indsamling var den 1. juli 2023. Derudover var bestemmelsen om, at indsamlingsordningen kan etableres som en bringeordning i sommerhusområder ændret, så kommunen nu kan lave bringeordning for tekstilaffald i sommerhusområder hele kalenderåret i stedet for kun i en del af året. Endelig blev der indsat sorteringskriterier og piktogram for tekstilaffald i bilag 6. Trods både for og i mod d. 1. juli 2023 i de indkomne høringssvar, for indsamling tekstilaffald, er denne tidsfrist fastholdt i den nu offentliggjorte bekendtgørelse (§ 28). Af høringsnotatet fremgår det dog, at ”Der skal træffes endelig politisk beslutning om ikrafttrædelsesdato for indsamling af tekstilaffald af aftalekredsen bag klimaplanen. For at fremme udviklingen af genanvendelsesløsninger i stor skala, har miljøministeren nedsat et tekstilaffaldspartnerskab med bred deltagelse af kommuner, virksomheder og branchen.”(p.4). Der afventes således en endelig politisk beslutning for, hvornår indsamlingskravet for husholdningerne træder i kraft. I de indkomne høringsvar var der parter, der anbefalede, at der åbnes for muligheden at etablere lokale opsamlingsordninger (bringeordninger) i stedet for husstandsindsamling i forbindelse med fastlæggelsen af indsamlingsmodel for tekstilaffald fra villaer og etageboliger. Til dette forslag har Miljøministeriet følgende bemærkninger:”Ifølge klimaplanens initiativ om en strømlinet affaldsindsamling skal indsamlingen af tekstilaffald foregå husstandsnært. I forbindelse med ministeriets tilrettelæggelse af indsamlingsordningen for tekstilaffald har Niras udarbejdet en rapport, hvor der bl.a. anbefales husstandsnær indsamling i form af containere til tekstilaffald inden for rimelig gåafstand. Disse anbefalinger indgår i ministeriets videre arbejde.” I høringen var der ligeledes parter, der anbefalede, at fristen for, at erhverv skal sortere husholdningslignende tekstilaffald efter sorteringskriterierne i bilag 6 udskydes parallelt med den husstandsnære indsamling af tekstilaffald fra husholdninger til den 1. juli 2023. Til dette forslag har Miljøministeriet følgende bemærkninger: ”Der er i dag allerede et krav for virksomheder om at sikre, at deres sorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder tekstilaffald, forberedes med henblik på genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Sorteringskriterierne i bilag 6 udgør en overordnet præcisering af, hvilket tekstilaffald, der skal sorteres til genanvendelse. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer”(p. 6)

  • Kravet om 60 % reel genanvendelse af plastaffaldet
    Kravet og ordlyden er fastholdt, men det blev i høringsbrevet præciseret, at kravet om 60 % reel genanvendelse gælder for den del af plastaffaldet, der rent faktisk er plast, dvs. uden urenheder og fejlsorteringer. Kravet og ordlyden er ikke ændret i den nye bekendtgørelse, men det fremgår af høringsnotatet, at Miljøstyrelsen snarest offentliggør en vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens krav om høj reel genanvendelse og dokumentation for reel genanvendelse for hhv. virksomheder og kommuner (p. 3).

Baggrundsmateriale:

Du kan finde den nye bekendtgørelse her på retsinfo https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2512

Du kan finde det samlede høringsmateriale her på høringsportalen, hvor høringsnotatet er offentliggjort

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.