Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nu skal det være lettere at få tilskud fra EU's LIFE-midler

16. februar 2018
Nu skal det være lettere at få tilskud fra EU's LIFE-midler

EU har igangsat endnu en programperiode for uddeling af LIFE-midlerne til bl.a. aktiviteter inden for affald og ressourceeffektivitet. En mere forsimplet ansøgningsprocedure skal gøre det lettere at ansøge.

EU’s LIFE-programperiode for 2018-2020 er netop sat i gang og det forventes, at der vil blive åbnet for ansøgninger i midten af april. For at forsimple ansøgningsproceduren har man i den nye periode valgt at indarbejde to skridt i ansøgningsrunden. Første skridt består af, at alle ansøgere skal fremsende en 10-siders såkaldt ”concept note”, hvor ansøgeren i mere generelle termer beskriver projektet. De ansøgere, der slipper gennem dette første nåleøje, vil herefter skulle gennem den mere omstændelige ansøgningsprocedure, dog nu med udgangspunkt i LIFE-programmets tilbagemeldinger på concept-noten.

Den nye ansøgningsprocedure bliver en stor fordel for ansøgerne, idet de i første runde vil skulle lægge væsentligt færre ressourcer i en ansøgning, end det hidtil har været tilfældet, og dermed vil de nu kun skulle udarbejde den ”store” ansøgning, hvis sandsynligheden for at opnå tilskud er væsentlig. Samtidig, hvis ansøgerne går videre til anden runde, vil de nu få mulighed for at inkludere feedback fra LIFE-programmet i den endelige ansøgning og endelig vil ansøgerne også på et tidligere stadie end det hidtil har været tilfældet få vished om, hvor vidt de vil opnå finansiering til deres projekt.

Masser af muligheder for aktørerne i den danske sektor
I den netop igangsatte programperiode 2018-2020 har man besluttet at støtte miljø- og ressourceeffektivitetsprojekter med knap € 445 mio. I selve programbeskrivelsen kan man læse, at der især ydes støtte til projekter omhandlende:

Gennemførelse af affaldslovgivning, herunder

1. Gennemførelse af metoder til affaldshåndtering (separat indsamling, sortering og genanvendelse) i regionerne i EU's yderste periferi eller på øer med et indbyggertal på under 250.000 fastboende.

2. Gennemførelse af innovative løsninger på et eller flere af følgende områder:

  • separat indsamling og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og/eller batterier og akkumulatorer
  • adskillelse og genanvendelse af udrangerede køretøjer
  • selektiv nedbrydning af anlæg eller bygninger for at opnå værdiforøgende genanvendelse af materialer eller produkter
  • sortering og værdiforøgende genanvendelse af plast
  • separat indsamling og genanvendelse af bioaffald og/eller
  • genanvendelse af kompositmaterialer for at genvinde kritiske råmaterialer

3. Identifikation og separation af farlige stoffer i affald for at muliggøre værdiforøgende genanvendelse af det behandlede affald og sikker bortskaffelse af farlige stoffer inden for rammerne af projektet.

Samt affald og ressourceeffektivitet, herunder:
Indførelse af nye forretnings- og/eller forbrugsmodeller og/eller -tilgange til støtte for ressourceeffektivitet i de prioriterede erhvervssektorer som beskrevet i køreplanen til et ressourceeffektivt Europa og EU- handlingsplanen for den cirkulære økonomi med fokus på produkternes holdbarhed, genbrug, reparation og genanvendelse heraf og alternativer til salg af produkter. Allerede under projektforløbet bør indførelsen af nye forretningsmodeller og -tilgange

  • udløse en nedbringelse af ressourceforbruget (dvs. materialeforbrug og energi- og/eller vandforbrug alt efter de største virkninger) og
  • understøtte omstillingen i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og/eller
  • integrere den sociale dimension i forretningsmodellen.


Som nævnt forventes det, at der åbnes for ansøgninger til denne programperiode (2018-2020) i midten af april og med frist for indlevering i midten af juni.

Baggrund

LIFE-programmet er EU’s program for konkret handling inden for miljø- og klimaområdet. Programmet begyndte i 1992 og har siden da støttet knap 4.000 projekter med, hvad der svarer til mere end € 3,1 mia.
Du kan læse mere om selve LIFE-programmet her og om de formelle krav til den igangværende programperiode for 2018-2020 her. Du kan læse mere om den forventede ansøgningsprocedure her mens du kan finde et katalog over de projekter inden for affaldsområdet, som tidligere har opnået støtte, her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.