Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: New York er klar til inspiration på affaldsområdet

03. oktober 2017
New York er klar til inspiration på affaldsområdet

Nye rammebetingelser giver mulighed for dansk know-how og danske teknologier på affalds- og ressourceområdet.

I bestræbelserne på at anskueliggøre mulige potentialer for eksport af dansk viden på affalds- og ressourceområdet, har DAKOFA afholdt møde med de ansvarlige chefer for affaldshåndtering i New York State.

New York State definerer de overordnede retningslinjer for kommunernes ageren på affaldsområdet, og der pågår pt. et arbejde for at revidere de statslige rammebetingelser, da de har været stort set uforandrede gennem de seneste 30 år. Men ligesom i Danmark er der en udtalt grad af metodefrihed for kommunerne til at indrette de enkelte ordninger og vælge, om de vil løfte opgaverne in-house eller udlicitere dem til private virksomheder. For 75 % vedkommende er det private entreprenører, der forestår indsamling og transport, mens de sidste 25 % sker af kommunen selv. Og som vi kender det fra vores egne breddegrader, udfærdiger kommunerne affaldsplaner, som dog herefter skal godkendes af de statslige myndigheder.

Der er særligt fokus på genbrug og genanvendelse, og fokusfraktionerne er madspild, organisk affald, WEEE og bygge-/anlægsaffald. New York State vurderer, at ca. 30 % af den samlede affaldsmængde udgøres af organisk affald, så særligt bioforgasning med udnyttelse af såvel biogassen som digestatet er en behandlingsform, som er særligt i søgelyset. Derved vurderes der at være potentiale for udenlandske teknologier som eksempelvis de danske.

Hvad angår madspild er der særligt fokus på offentlige institutioner såsom hospitaler, fængsler og skoler, men supermarkeder og andre private erhverv indgår tillige i bestræbelserne for at efterleve de statslige krav om øget genbrug, hvilket særligt ses i relation til det høje antal af hjemløse i New York State; herunder især New York City.

Tidsrammen for de nye lovmæssige tiltag fra staten er en implementering fra senest 2021, hvilket skal ses som et klart signal for at fremme innovation og investeringer på baggrund af de store mængder. Det forventes, at langt størstedelen af den krævede kapacitet vil blive løftet af private investorer, men for at sikre ordningernes succes og sikkerhed for afsætning af de indsamlede mængder, har staten skabt mulighed for, at kommunerne kan søge fonde for at igangsætte kapacitetsopbygningen.

Til gengæld har staten ingen konkrete initiativer i forhold til deleøkonomiske initiativer, men sætter sin lid til, at de mange private initiativer i særligt New York State vil brede sig på privat basis. Denne metode benyttes også i forhold til tekstilaffald, hvor der er mange private organisationer, der har initiativer for at lave indsamlinger og genbrugsaktiviteter, hvorved de brugbare tekstiler ikke ender i dagrenovationen. Kommunerne holder sig til gengæld i baggrunden for ikke at interferere med de private initiativer.

Når det drejer sig om affaldsforebyggelse, er det et erklæret mål, at man i New York State kommer ned på en affaldsproduktion på 0,35 kg. pr. indbygger pr. dag. Man skal således skære ca. 85 % af affaldsmængderne, da de nuværende opgørelser viser en produktion på næsten 2,5 kg pr. indbygger pr. dag.

Til spørgsmålet om, hvad man agter at gøre fra statens side, såfremt kommunerne ikke opnår de opstillede mål, erkender man fra statslig side, at der hverken er straf eller andre typer sanktioner. Man vil understøtte kommunerne med den nødvendige viden og eventuel delfinansiering af kapacitetsopbygning, men ellers forventer man, at markedet vil sørge for, at kommunerne kan komme i mål.

Alt i alt må der vurderes at kunne skabes et momentum for eksport af såvel know-how som allerede benyttede teknologier i det danske system. Ud over de ovennævnte fokusområder er indsamlingssystemer og tilhørende logistiksystemer nødvendige for at sikre opfyldelsen af de kommende målsætninger i New York State - og hér må Danmark siges at have rig erfaring og brugbare kompetencer til at understøtte bestræbelserne.

Du kan læse mere om New York State's affaldshåndtering og -planer ved at klikke hér.

Du kan også læse om New York States deciderede "Solid Waste Management Programme" ved at klikke hér.

Ovenstående møde blev holdt i New York, den 28. september 2017 med følgende repræsentanter fra NY State:

Martin Brand, Deputy Commissioner, Office of Remediation & Materials Management, New York State Department of Environmental Conservation

David Vitale, Division Director, Division of Materials Management, New York State Department of Environmental Conservation

Robert Phaneuf, Assistant Division Director, Division of Materials Management, New York State Department of Environmental Conservation.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.