Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Næste nationale affaldsplan om byggeaffald: ”Fra viden til løsninger”

19. juni 2018
Næste nationale affaldsplan om byggeaffald: ”Fra viden til løsninger”
Det var et af budskaberne fra DAKOFAs konference om byggeaffald afholdt d. 29. maj 2018. Her blev de seneste års indsats for mere og bedre genbrug og genanvendelse af byggeaffald diskuteret, og deltagerne på konferencen gav deres bud på, hvad der nu skal sættes fokus på i den kommende nationale affaldsplan for så vidt angår byggeaffaldet.

Der er stor opmærksomhed på cirkulær økonomi i byggeriet og dermed også på bedre og mere genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet. Der er de senere år gennemført en lang række projekter, som alle har haft til formål at bidrage med viden og erfaring om, hvordan vi bliver bedre til at genbruge og genanvende bygge- og anlægsaffaldet som et naturligt valg. Flere kommuner har med succes arbejdet med at facilitere cirkulære samarbejder for på den måde at bringe værdikædens parter sammen og dermed stimulere den cirkulære økonomi i sektoren.

Mange aktiviteter er gennemført og megen viden er skabt. Alene hos Miljøstyrelsen er der siden 2012 publiceret mere end 30 faglige miljøprojekter om bygge- og anlægsaffald. Det er nu tid til at udnytte al den viden i praktiske og operationelle løsninger. På konferencen spurgte vi derfor deltagerne, hvad der nu skal sættes fokus på i den kommende nationale affaldsplan.

Affald er affald, indtil der er nogen, der har brug for det – så er det en ressource
Først når bygherre eller byggevareproducenter ser værdien i at aftage genanvendte eller genbrugsbyggematerialer udgør byggeaffaldet en egentlig ressource. Og der er vi ikke endnu. Den kommende nationale affaldsplan skal derfor sætte fokus på at skabe sammenhæng mellem byggesektoren og affaldssektoren. Affaldssektoren skal have fokus på at adressere bygherres risici ved anvendelse af sekundære byggematerialer. 

Et marked for de sekundære byggematerialer skal imødekomme byggesektorens krav om kvalitet og forsyningssikkerhed. Erfaringer har vist, at timingen i udbud og efterspørgsel på de sekundære byggevarer er vanskelig at styre, og at en afkobling mellem frembringelse og anvendelse er nødvendig. En opskalering fra enkelte projekter til en egentlig industri blev set som en nødvendighed. 

Der blev foreslået følgende fokusområder for byggeaffaldet i den kommende nationale affaldsplan:

 • Integreret råstofforvaltning. Byggeaffaldet skal indgå som en del af en råstofhusholdningsplan for Danmark. Der bør ske en prioritering af, hvordan primære materialer anvendes. Det skal gøres økonomisk attraktivt at anvende de sekundære materialer frem for de primære.
 • Initiativer, der understøtter samarbejdet mellem det offentlige og private 
 • Initiativer, der understøtter brobygning mellem byggesektoren og affaldssektoren
 • Etablering af incitamenter, der understøtter efterspørgslen på genbrugs og genanvendte byggematerialer, herunder krav om genbrug og genanvendelse ved renovering og nybyggeri samt tilføjelser til DGNB-ordningen, så genbrugs og genanvendte ressourcer indgår positivt
 • Initiativer, der skaber forsyningssikkerhed og volumen, f.eks. ved, at varen købes fra lager for sekundære byggematerialer
 • Den offentlige bygherre skal gå foran ved at stille krav til genbrug og genanvendelse i udbud
 • Evaluering af hvorvidt producentansvarsordningen på en meningsfyldt måde kan etableres for udvalgte materialer/produkter
 • Tilskud og hjælp til CE mærkning eller kvalitetsspecifikation for genanvendte og genbrugsmaterialer
 • Tilskudsordninger

Efterspørgsel på krav og lovgivning på området
Affaldssektoren efterspørger fortsat en opstramning og konkretisering af lovgivningen vedrørende byggeaffaldet. Selektiv nedrivning ses stadig af det fleste som en nødvendighed for at kunne sikre, at værdien i materialer egnet til genbrug og genanvendelse bevares, og at uønskede stoffer og materialer udsorteres. Ressource- og miljøkortlægning skal være en del af den selektive nedrivning. Dertil kommer et ønske om ensartethed i hele regimet omkring håndteringen af byggeaffaldet. 

Der blev foreslået følgende fokusområder for byggeaffaldet i den kommende nationale affaldsplan:

 • Implementering af selektiv nedrivning, herunder krav om ressourceplanlægning og miljøkortlægning
 • Krav om kompetence hos aktørerne f.eks. autorisation for nedrivere og certificering ved ressource- og miljøkortlægning
 • Opbygning af et sammenhængende regelsæt for bygge- og anlægsaffald, som også indeholder nationale grænseværdier for uforurenet bygge- og anlægsaffald, retningslinjer for prøvetagning, prøveforberedelse, prøvningsmetoder samt fortolkning af prøvningsresultater
 • Vejledning i tilsyn

Oplysning og uddannelse skal prioriteres
Der skal i den kommende affaldsplanperiode sættes fokus på uddannelse af alle faggrupper i cirkulær økonomi i byggeriet. Håndværkere, entreprenører, bygherre, almindelige borgere, arkitekter og affaldsbehandlere skal oplysning om mulighederne for genbrug og genanvendelse og regler for håndtering af byggeaffald. Videnformidling skal fortsæt prioriteres gennem f.eks. VHGB og DAKOFA.

Det er håbet for den kommende affaldsplanperiode, 
at vi med dette input fra deltagerne på konferencen går fra en planperiode med videnopbygning til en ny periode, hvor viden omsættes til implementerbare løsninger, der kan sætte skub i et kommercielt marked for genbrugs og genanvendte byggematerialer.  

Se præsentationerne fra konferencen her

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.