Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Mulighederne for cirkulær kemi

10. august 2020
Mulighederne for cirkulær kemi
I et nyt miljøprojekt fra Miljøstyrelsen ”Genanvendelse og nyttiggørelse af sekundære kemiske stoffer” (GEAR) afsøges mulighederne og barrierer for, at anvendte, men ikke forbrugte, stoffer, forlænger deres levetid ved, at erstatte tilsvarende jomfruelige stoffer.

Projektet tager sit udgangspunkt i opløsningsmidler og syrer/baser, som anvendes uden at blive forbrugt og som efter brug primært afvikles som affald. Dog afhændes nogle mængder afisningsmidler til forskellige renseanlæg på Sjælland, hvor det indgår som en let omsættelig kulstofkilde i renseanlæggene.

Projektet har særligt afdækket de tekniske muligheder og udfordringer for, at der kan ske en ændring hos de virksomheder, der anvender jomfruelige stoffer, hvor stofferne efter endt brug fortsat er til stede, og derfor ikke er brugt. Det er undersøgt, hvilke tekniske ændringer, hos primærbrugerne, der skal til for, at disse stoffer kan klargøres til brug i andre værdikæder- og led i stedet at ende som affald. Mulighederne for at imødekomme downstream brugeres krav til kvalitet af den anvendte kemi er ligeledes afdækket, ligesom de juridiske muligheder og eventuelle forhindringer er kortlagt.

De tekniske resultater opsummeres som følgende i projektet:

• I brugte proceskemikalier kan urenheder udgøre barrierer, hvor urenhederne ikke teknisk forhindrer genanvendelse, men heller ikke giver effekter på menneske eller miljø.

• Rensning er en nøgleovervejelse inden for cirkulær kemi mhp. sikkerhed for både primære og downstream-virksomheder og for risikostyring.

• Behov for videreudvikling af eksisterende rensemetoder mhp. optimale gevinster for miljø og energiudnyttelse, samt downstream-brugernes kravspecifikationer.

• Mulighed for at distributørerne kan løse logistiske problemer, medvirke til udformning af kvalitetskrav, foruden at identificere brugere af cirkulære kemikalier.

De juridiske resultater opsummeres som følgende i projektet:

• Cirkulære stoffer, der kan anvendes i andre værdikæder og -led skal markedsføres under iagttagelse af kemikaliereguleringen, REACH- og CLP-forordningerne.

• Såfremt cirkulære stoffer defineres som biprodukter, kan de fortsætte med at være reguleret af kemikaliereguleringen, REACH og CLP.

• Hvor cirkulære stoffer er affald, skal stofferne igennem en renseproces, der sikrer et kvalitetsniveau, hvorpå det bliver End-of-Waste og bliver omfattet af REACH og CLP igen. Den nyttiggørelsesproces der skal gennemføres skal være omfattet af REACH-forordningens artikel 2,7, d ’s krav.

Herudover konkluderes det i projektet, at cirkulærer stoffer kan konkurrenceudsætte produktionen af primære tilsvarende stoffer, såfremt:

• kvaliteten af cirkulære kemiske stoffer matcher kvalitetskravene på de primære stoffer. 

• de er omfattet af samme lovgivningsmæssige krav, som de primære tilsvarende stoffer. 

• det er rentabelt for såvel den primære virksomhed, som for downstream-brugere, der omlægger fra et primært kemisk stof til et cirkulært tilsvarende.

Endelig fremgår det, at mængden af anvendte, men ikke forbrugte stoffer er langt større end projektgruppen antog ved projektets start. Som udgangspunkt er der derfor også et langt større potentiale end først antaget, hvis levetiden for de anvendte stoffer, forlænges, og de anvendes flere gange, hvilket er muligt, da de samme typer stoffer anvendes, som jomfruelige stoffer i f.eks. lime, fugemasser, maling og rengøringsmidler. Det understreges, at mængderne bygger på et konservativt estimat ud fra de faktiske tal, der er fremkommet undervejs i arbejdet med projektet.

Projektets resultater er sammenfattet på Kemi & Life Science hjemmeside, hvor det er opstillet som en guide for blandt andet virksomheder, der ønsker at anvende cirkulær kemi. Du kan finde guide her på Kemi & Life 

Baggrundsmateriale

Du finder hele projektet her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.