Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Mulighed for nye statsstøtteregler til bl.a. forebyggelse og genanvendelse

15. juni 2021
Mulighed for nye statsstøtteregler til bl.a. forebyggelse og genanvendelse

EU’s retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi skal revideres med henblik på at sikre den grønne omstilling.

De nuværende retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi regulerer betingelserne for, hvornår statsstøtte til disse områder kan betragtes som ”forenelig med det indre marked” og dermed ikke forvrider konkurrencen. De nuværende regler udløber med udgangen af i år og skal derfor nu revideres – og i den forbindelse har Europa-Kommissionen åbnet for en offentlig høring, hvor relevante parter kan give deres besyv med. I den forbindelse er der bl.a. mulighed for at sikre, at reglerne også kan dække øvrige områder, herunder klima, ressourceeffektivitet og cirkularitet.

Et af de første skridt i processen gennemførte Europa-Kommissionen en evaluering af de nuværende regler. På baggrund af denne evaluering anbefaler Kommissionen bl.a.:

-at retningslinjernes anvendelsesområde udvides med henblik på at for at muliggøre støtte på nye områder (f.eks. ren mobilitet, energieffektivitet i bygninger, cirkularitet og biodiversitet) og til alle teknologier, der kan levere i forhold til EU’s Green Deal. Ifølge forslaget vil de reviderede regler bl.a. kunne give mulighed for støttebeløb, der dækker op til 100 % af det udækkede finansieringsbehov.

-øget fleksibilitet og strømlining af de eksisterende regler.

-indførelse af foranstaltninger til at sikre, at støtten dels rettes mod områder, hvor den er nødvendig for at forbedre miljøbeskyttelsen, dels er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at nå miljømålene, og dels ikke forvrider konkurrencen eller truer det indre markeds integritet.

-tilpasning og sikring af sammenhæng med øvrig relevant EU-lovgivning og EU-politik på miljø- og energiområdet ved bl.a. at udfase subsidier til fossile brændstoffer.

Ressourceeffektivitet og cirkularitet i fokus
I baggrundsmaterialet til høringen foreslås det bl.a., at de nye retningslinjer skal indeholde en særlig sektion med fokus på ressourceeffektivitet og cirkularitet, der dækker over støtte til investeringer, der forbedrer ressourceeffektivitet samt til forebyggelse, forberedelse med henblik på genbrug eller genanvendelse samt til egentlig genanvendelse. Afsnittet beskriver også, hvordan støtteberettigede omkostninger foreslås beregnes samt, hvordan støtte til driftsomkostninger kan tillades.

I forbindelse med annonceringen af høringen, udtalte ledende næstformand Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, at: "Europa får behov for betydelige bæredygtige investeringer. Selv om en betydelig del vil komme fra den private sektor, vil offentlig støtte bidrage til at sikre, at den grønne omstilling sker hurtigt. Derfor ønsker vi at sikre, at vores regler for statsstøtte på områderne klima, energi og miljø er parate og egnede til den grønne omstilling. De reviderede regler vil sætte medlemsstaterne i stand til at opfylde EU's ambitiøse miljømål i den europæiske grønne pagt, samtidig med at eventuelle konkurrenceforvridninger holdes på et minimum. Vi opfordrer nu alle interesserede parter til at dele deres synspunkter med os".

Læs mere
Du kan finde og besvare høringen her på Kommissionens hjemmeside. Frist for svar er 2. august. På samme side findes også en række baggrundsdokumenter til høringen.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.