Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Miljøstyrelsen overtager ansvaret for klassificering og dele af affaldstilsynet

02. september 2022
Miljøstyrelsen overtager ansvaret for klassificering og dele af affaldstilsynet

Som led i den politiske aftale indgået d. 30. august 2022 om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” blev en ny model for et styrket affaldstilsyn besluttet samtidig med, at Miljøstyrelsen overtager hele ansvaret for klassificering af affald fra kommunerne fra 2025.

Af klimaplanen fremgår det, at tilsynet skal være risikobaseret, så̊ indsatsen målrettes de virksomheder, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt, og hvor miljørisikoen ved regelbrud er størst. Den risikobaserede model betyder, at virksomheder med høj risiko vil blive udvalgt til tilsyn ofte, mens virksomheder med lav risiko sjældnere vil blive udvalgt. Antallet af udførte tilsyn tilrettelægges efter en tilsynsfrekvens, der angiver andelen af virksomheder, der årligt vil blive udvalgt til tilsyn.

Aftalepartierne har besluttet at:

  • Dele af affaldstilsynet flyttes fra kommunerne og Landbrugsstyrelsen til Miljøstyrelsen fra 2025. Den risikobaserede udvælgelsesmodel samt det nye datadrevne administrative affaldstilsyn placeres hos Miljøstyrelsen. Kommunerne vil fortsat være ansvarlige for fysiske affaldstilsyn med hovedparten af virksomhederne (ca. 400.000 virksomheder), mens Miljøstyrelsen overtager ansvaret for fysiske affaldstilsyn med affaldshåndteringsvirksomheder samt virksomheder, hvor Miljøstyrelsen har ansvaret for miljøtilsyn (ca. 2.650 virksomheder). Samtidig overtager Miljøstyrelsen hele ansvaret for klassificering af affald fra kommunerne fra 2025.

  • Affaldstilsynet deles op i et administrativt databaseret tilsyn og et fysisk tilsyn i form af kontrolbesøg hos virksomhederne. Som en del af det administrative til- syn indføres den aftalte meldeordning (jf. Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi). Frekvensen af affaldstilsyn skal fra 2025 være 1:15 for administrative tilsyn (dvs. at hver 15. virksomhed årligt udtrækkes til administrativt tilsyn), og 1:75 for fysiske tilsyn (dvs. at hver 75. virksomhed årligt udtrækkes til fysisk tilsyn svarende til et fysisk tilsyn for hvert femte administrative tilsyn). I 2027 øges frekvensen til 1:3 for administrative tilsyn (dvs. at hver 3. virksomhed årligt udtræk- kes til administrativt tilsyn) og 1:15 for fysiske tilsyn (dvs. at hver 15. virksomhed årligt udtrækkes til fysisk tilsyn svarende til et fysisk tilsyn for hvert femte administrative tilsyn). Aftalekredsen skal i 2026 tage stilling til, om der fortsat er grundlag for at øge affaldstilsynsfrekvensen fra 2027.

  • Affaldstilsynet skal indledningsvist have en vejledende karakter med mulighed for yderligere sanktioner efter gældende praksis og regler afhængig af overtrædelsens karakter. I 2029 skal Miljøstyrelsen udarbejde en evaluering af tilsynet, herunder sanktionsmulighederne og tilsynsfrekvenserne.

  • For tilsyn med import og eksport af affald sker det administrative tilsyn på baggrund af konkrete henvendelser, mens det fysiske tilsyn fungerer som stikprøver ved grænseovergange. Fra 2025 skal den administrative tilsynsfrekvens øges fra 1:1700 til 1:100 (dvs. at hver 100. affaldstransport årligt udtrækkes til administrativt tilsyn), mens den fysiske tilsynsfrekvens øges fra 1:550 til 1:250 (dvs. at hver 250. affaldstransport årligt udtrækkes til fysisk tilsyn). Tilsynsfrekvenserne evalueres i 2029.

  • Reglerne for modtagekontrollen på forbrændingsanlæg skal ændres, således forbrændingsanlæggene fra 2025 forpligtes til at afvise affaldslæs, der indeholder så meget genanvendeligt affald, at det samlede affaldslæs klassificeres som genanvendeligt. Forbrændingsanlæggene forpligtes samtidig til at give en tilbagemel- ding til relevante myndigheder med henblik på at føre affaldstilsyn hos den relevante affaldsproducent eller affaldsindsamler. Inden den styrkede modtagekontrol træder i kraft, skal Miljøstyrelsen udarbejde en vejledning, hvorefter forbrændingsanlæg kun må behandle affaldslæs, der falder under en mindstegrænse for indhold af genanvendeligt affald. Dette skal sikre, at forbrændingsanlæg kun må behandle affaldslæs, hvor intet eller en meget begrænset andel af affaldet potentielt ville kunne genanvendes.

  • Udførsel af affaldstilsyn samt tilsyn med import og eksport af affald skal overgå til fuld gebyrfinansiering i henhold til det EU-retlige forureneren betaler-princip.

 Læs mere her: 

Du finder Miljøministeriets pressemeddelelse om aftalen her, hvori der også findes links til de politiske aftaler

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.