Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Manglende viden om mikroplast

14. januar 2018
Manglende viden om mikroplast
Selv den største miljøsynder blandt mikroplasten er stadig ukendt i omfang og særligt de regnvandsbetingede udledninger frygtes at bidrage væsentligt til de miljømæssige effekter - som vi heller ikke kender omfanget af. Miljøministeren vil sikre tilstrækkelig dokumentation for at kunne træffe beslutninger på et veloplyst grundlag.

I en rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen konkluderes det, at vi ikke ved, hvordan vi skal måle forekomster af mikroplast samt, at de danske rensningsanlæg allerede nu er i stand til at rense for mikroplasten, inden det rensede vand ledes ud i vandmiljøet igen. Der er i følge den nye rapport derfor behov for at få udviklet en ensrettet procedure til måling af mikroplast og for at få mere viden om forekomst og tilbageholdelse af mikroplast i spildevand.

Mængden og typen af mikroplast, der udledes i vandmiljøet fra forskellige forureningskilder, er nemlig stadig et uafklaret område, og der findes kun meget få publikationer, som omhandler regnvandsbetinget udledning. Viden om tilbageholdelse af meget små partikler af mikroplast ved forskellige eksisterende rensemetoder er heller ikke fyldestgørende. Desuden er der i litteraturen ikke fundet omtale af mikroplast bestående af gummi i spildevandsprøver, på trods af at Miljøstyrelsens rapport vedrørende mikroplast fra 2015 ud fra teoretiske beregninger konkluderer, at bildæk er langt den største kilde til udledning af mikroplast med en andel på ca. 60 %. 

Til gengæld ventes det snart at være muligt at måle for mikroplast i drikkevand.
- Vi er ved at få udviklet en målemetode for mikroplast i drikkevand, og den ventes klar om kort tid. Der er brug for videndeling og samarbejde blandt forskerne for at sikre mere brugbar viden, siger Esben Lunde Larsen.

Projektet har ikke omfattet en udredning om forekomst af mikroplast i recipienter og eventuelle miljøeffekter af mikroplast i vand- og jordmiljøet, men er gennemført med udgangspunkt i eksisterende viden på området og bygger bl.a. på nationale og internationale publikationer.  

I 2015 blev i gennemsnit 4 % (med stor variation mellem kommuner) af spildevandet ledt uden om renseanlæggene i forbindelse med kraftige regnhændelser. Denne beskedne andel vil imidlertid meget nemt kunne bidrage mere til den samlede forurening af vandmiljøet end udledninger fra renseanlæg. Det vil derfor være relevant at se på reduktionen af dette bidrag i forhold til reduktionen af udledninger fra renseanlæg. Der er ifølge rapporten endnu meget begrænset viden om, i hvilken grad de teknologier, der i de senere år er udviklet og afprøvet med henblik på rensning af regnvand (vej- og tagvand) for andre forureningsstoffer, også tilbageholder mikroplast. Der kan desuden være behov for at undersøge, om teknologierne kan forbedres, så der opnås en øget rensning for mikroplast. Fremadrettet er der således ifølge rapporten behov for at rette blikket mod de regnvandsbetingede udledninger og deres bidrag til den samlede mikroplastbelastning.

For diskussionen omkring rensning for mikroplast er der stadig behov for mere viden om de mulige effekter af mikroplast i recipienterne. Grundet problemets kompleksitet med mange typer af partikler, der kan have forskellige effekter over for forskellige organismer, må det dog forventes, at der kan gå mange år, inden der vil være fuld klarhed over de mulige effekter. Derfor opfordres der til, at der fremadrettet fortsat sættes fokus på at opnå mere viden om de miljømæssige effekter.

Projektet blev drevet af Teknologisk Institut med COWI som underleverandør.

Du kan læse rapporten ved at klikke hér

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.