Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Mælkekartoner og pizzabakker genanvendes i Sverige – skal Danmark snart igang?

03. marts 2020
Mælkekartoner og pizzabakker genanvendes i Sverige – skal Danmark snart igang?
På DAKOFAs konference kom det frem, at Sverige indsamler drikkevarekartoner og pizzabakker sammen med papaffald som del af deres producentansvarsordning for emballage. Danmark skal snart gøre mere for at genanvende drikkevarekartoner ifølge det reviderede emballagedirektiv.

I diskussionerne på DAKOFAs konference ”Restaffaldet – hvad skal vi gå efter og hvordan?” den 25.  februar fyldte mælkekartoner og pizzabakker en del – som de kan gøre i dagrenovationen/restaffaldet.

Skærpede krav til producentansvar for emballage i Sverige

Jon Nilsson-Djerf fra Avfall Sverige fortalte på konference om håndteringen af drikkevareemballage og pizzapakker i Sverige. Der er udvidet producentansvar for emballage i Sverige, mens Danmark er en af kun to EU-medlemsstater, som endnu ikke har indført dette. Kravene i Sverige til emballageproducenternes indsamling og genanvendelse af emballageaffaldet blev skærpet den 1. januar 2019, fordi der blev indsamlet og genanvendt for lidt af emballageaffaldet med den nuværende ordning. Der vil nu blive indført husstandsindsamling af emballageaffald i samarbejde med kommunerne, og producenterne får det fulde økonomiske og operative ansvar for indsamling og genanvendelsen. Producenterne har samtidigt indført differentierede afgifter på materialeforbruget i emballagerne afhængigt af genanvendeligheden af materialerne. Afgifterne skal dække omkostningerne ved ordningerne.

I Sverige indsamles drikkevareemballage (fx mælkekartoner) og pizzapakker sammen med andet papaffald under producentansvarsordningen. Det er den svenske papirfabrik Fiskeby, som genanvender papirfibrene, mens plastfolien sorteres fra og anvendes til energiproduktion til fabrikkens eget brug. En repræsentant fra Tetra Pak blandt konferencedeltagerne oplyste, at denne genanvendelse af kasserede drikkevarekartoner og pizzabakker har fundet sted i årevis uden problemer. Hun oplyste også, at andre papirfabrikker i Europa har som forretningskoncept både at sikre genanvende papirfibre og plastfolien fra de nuværende Tetra Pak drikkevarekartoner.

Kommuner kan afvente centrale udmeldinger inden særskilt indsamling af mælkekartoner mv.

Fremover kommer Danmark til at skulle genanvende drikkevareemballage og andet emballageaffald af kompositmateriale. Ole Morten Petersen fra DAKOFA nævnte i sin indledning til konferencen de bestemmelser i de reviderede affaldsdirektiver, som omhandler dette. Det fremgår af det reviderede emballagedirektiv i artikel 7, stk. 4 at:

  • Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til fremme af genanvendelse af høj kvalitet af emballageaffald og til opfyldelse af de nødvendige kvalitetsnormer for de relevante genanvendelsessektorer. Med henblik herpå finder artikel 11, stk. 1, i affaldsdirektivet anvendelse på emballageaffald, herunder fra kompositemballage.

I det reviderede affaldsdirektiv, artikel 11, stk. 1, står at: ” …Medlemsstaterne iværksætter foranstaltninger til fremme af genanvendelse af høj kvalitet, og de vedtager med henblik herpå særskilt affaldsindsamling, jf. dog artikel 10, stk. 2 og 3...”  Affaldsdirektivets artikel 10, stk. 3, handler om muligheder for at undlade særskilt indsamling – herunder at anvende kildeopdeling (kombineret indsamling) i stedet for kildesortering (separat indsamling).

Men hvordan skal vi gøre det og hvornår?

Det er de enkelte medlemsstater, som skal ændre nationale love og bestemmelser, så de efterkommer direktivets regler. Dette skal ske senest den 5. juli 2020. Herefter ved kommunerne, hvordan de som minimum skal agere mht. indsamling og genanvendelse af drikkevarekartoner. Det er muligt, at kravene i de danske bekendtgørelser mht. genanvendelse af drikkevarekartoner ændres flere gange indenfor en kortere årrække. Nogle årsager hertil kunne være:

  • Danmark kan i første omgang vælge at indsamle drikkevarekartoner via en beholder på genbrugspladserne.
  • Danmark kan vælge at indsamle drikkevarekartoner ved husstanden, fx sammen med andet papaffald.
  • Danmark skal have indført ordninger for udvidet producentansvar for al emballage senest den 31. december 2024 jf. det reviderede emballagedirektiv artikel 7, stk. 2, og det kunne lede til ændringer i håndteringen af drikkevarekartoner.


Alle oplæg fra DAKOFAs konference ”Restaffaldet – hvad skal vi gå efter og hvordan?” den 25. februar 2020 kan hentes her 

EU-direktiv 2018/852 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 94/62 om emballage og emballageaffald kan findes her 

Emballagedirektivet i konsolideret/sammenskrevet udgave kan hentes her 

EU-direktiv 2018/851 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2008/98 om affald kan hentes her 

Affaldsdirektivet i konsolideret/sammenskrevet udgave kan hentes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.