Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Madaffaldet i Danmark udgør ca 1.214.000 ton om året – nye metoder til opgørelse

08. juli 2021
Madaffaldet i Danmark udgør ca 1.214.000 ton om året – nye metoder til opgørelse
Miljøstyrelsen har netop opdateret data for omfanget af madaffald og madspild fra de forskellige led i fødevareværdikæden og udviklet nye metoder til opgørelse af madaffald og madspild i de forskellige led.

Rapporterne viser, at 44 % (529.000 ton) af madaffaldet (inkl. madspild) og 47 % (385.000 ton) af madspildet kommer fra forarbejdnings- og fremstillingssektoren. Til sammenligning kommer henholdsvis 38 % (456.000 ton) af madaffaldet (inkl. madspild) og 30 % (247.000 ton) af madspildet fra husholdningerne.

Data i rapporterne kan på grund af en ny opgørelsesmetode fra EU-Kommissionen ikke sammenlignes med tidligere år. Dermed giver rapporterne en baselineundersøgelse til kommende år. Rapporterne er baseret på data fra ADS og affaldsundersøgelser samt interviews og spørgeskemaundersøgelser.

Særligt rapporten om madaffald fra restaurationsbranchen og restaurationstjenester er interessant, da denne bygger på faktisk opgjorte data og dette affald indgår i det kommunale affald, der er i fokus i EU's genanvendelsesmål.

Det samlede estimat for madaffald i restaurationsbranchen og restaurationstjenester er i dataåret 2018 opgjort til 70.702 ton, svarende til 6 % af den samlede mængde af madaffald. Madspild estimeres til i dataåret 2018 at udgøre ca. 60 pct. af den samlede mængde madaffald i branchen, hvilket svarer til ca. 42.000 ton.

Generelt kan rapporten bekræfte, at mængden af madaffald i restaurationsbranchen ikke opgøres systematisk og ikke registreres som udsorteret madaffald i affaldsdatasystemet. Dette bekræftes også i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse, hvor mange virksomheder ifølge rapporten angiver, at de ikke kender mængden af madaffald produceret i virksomheden. De gennemførte affaldsanalyser og interviews viser, at der hos mange virksomheder eksisterer store mængder madaffald, der ikke udsorteres som særskilt madaffald og derfor ikke registreres i ADS, hvilket også stemmer overens med projektets indledende antagelser.

De endelige estimater skal ifølge rapporten således ses med forbehold for en usikkerhed omkring ADS-data, virksomhedernes manglende viden om sammensætning og mængder af madaffald samt affaldsanalyser, der er afgrænset til de væsentligste branchekoder. Med kombinationen af de forskellige datakilder er det forsøgt at udligne disse usikkerheder så meget som muligt, uden at det dog er muligt komplet at eliminere disse. Det vurderes dog, at denne metode både lever op til de krav, der er fremsat af EU og samtidig er den bedst mulige metode til at opgøre mængden af madaffald i restaurationsbranchen og restaurationstjenester.
Det er dog vigtigt for projektet at pointere, at resultaterne af de enkeltstående affaldsanalyser ikke adskiller sig væsentligt fra, hvad der fremgår af andre danske, sammenlignelige undersøgelser.

Det skal afsluttende fremhæves, at der i analysen er udviklet en metode til beregning af madaffald i restaurationsbranchen, som med fordel kan anvendes til fremadrettet at opdatere estimatet på baggrund af nye data opgjort i ADS.

 

En sammenfatning af de fire rapporter kan læses her

 

Rapporterne kan læses her:

- Madaffald fra primærproduktion samt forarbejdnings- og fremstillingssektoren 2018, Undgå affald, stop spild nr. 24, Maj 2021

- Madaffald fra detailhandel og anden fødevaredistribution 2019 Notat, Undgå affald, stop spild nr. 26, Maj 2021

- Madaffald fra Restaurationsbranchen og restaurationstjenester 2018, Undgå affald, stop spild nr. 25, Maj 2021

- Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger 2017, Undgå affald, stop spild nr. 17, Marts 2018 (udgivet 2018 og beskrevet i denne DAKOFA-nyhed

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.