Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Madaffald til biogasproduktion - systemintegration er vigtig!

28. september 2017
Madaffald til biogasproduktion - systemintegration er vigtig!
Når kildesortering af madaffald til biogasproduktion vælges er det vigtigt at se på systemintegration samt vigtigt at gå efter de mulige synergieffekter. I kommunikationen til borgerne er det vigtig at forklare, hvorfor madaffaldet skal kildesorteres. Dette var nogle af pointerne fra sessionen om organisk affald på DAKOFAs årskonference 2017.

Sessionen om genanvendelse af organisk affald til biogas og jordbrug på den netop afholdte årskonference handlede meget om, hvordan og hvorfor madaffald kan spille positivt ind i et energisystem baseret på vedvarende energi. En af hovedkonklusionerne fra det indledende inspirationsoplæg og den efterfølgende paneldebat var, at anvendelse af madaffald i biogasproduktion kan være med til at sænke udledningen af drivhusgasser fra transport og landbrug. Det er to sektorer, hvor Danmark er på vej til at få strenge krav fra EU om at reducere emissionen af drivhusgasser, - krav som vil kræve en betydelig indsats at opfylde.

Eldrevne personbiler bliver stadig mere udbredte men til den tunge vejtransport er en batteri-baseret teknologi mindre anvendelig. Lastbiler og busser mv. forventes i stedet i stigende grad at køre på biogas, og hermed kan det kildesorterede madaffald være med til at opfylde et vanskeligt mål om lavere CO2-emissionen fra denne transport. Klimarådet anbefaler, at biogas kommer i naturgasnettet, og at gas anvendes til tung transport. Regeringen har tidligere meldt ud, at den bl.a. vil inddrage klimarådets anbefalinger i et kommende, ambitiøst nationalt reduktionsmål for emission af drivhusgasser fra den ikke-kvotebelagte sektor (dvs. i Danmark transportsektoren og landbrugssektoren). Det fremgik af paneldebatten, at de nuværende afgiftssatser på drivmidler til tung transport ikke fremmer anvendelse af biogas i transportsektoren.

En anden hovedkonklusion fra sessionen påpeger de afledte miljøfordele ved at supplere de gyllebaserede biogasanlæg i landbruget med madaffald (normalt neddelt til en biopulp). Madaffald kan være med til understøtte udbygningen af biogasanlæg til gylle, og afgasset gylle har en bedre miljøprofil end almindelig gylle. Samtidigt kan madaffaldet erstatte andre energiafgrøder produceret mhp. anvendelse i disse biogasanlæg. Det blev også nævnt, at det er vigtigt at få næringsstofferne (fosfor mv.) tilbage fra by til land, hvilket er muligt ved at kildesortere madaffaldet .

EU er på vej med højere, bindende mål for genanvendelse af husholdningsaffald og sammenligneligt affald, og kommissionens udspil nævner specifikt, at "medlemsstaterne sikrer (shall ensure) særskilt indsamling af bioaffald, hvor det teknisk, miljømæssigt og økonomisk muligt og relevant". Husholdningsaffald indeholder 35-40 % bioaffald (madaffald), og genanvendelse af madaffald vil hjælpe meget til med at opfylde mål på området.

Hver år producerer danske husholdninger i alt ca. 600.000 tons madaffald, men i 2015 blev kun ca. 7 % af dette udsorteret til genanvendelse (jf. den seneste affaldsstatistik fra Miljøstyrelsen). Genanvendelsen forventes at stige betydeligt i de kommende år, hvor flere og flere kommuner indfører ordninger for kildesortering af organisk dagrenovation.  Der er nu her i efteråret 2017 i alt 28 kommuner, som har indført kildesortering af organisk dagrenovation (madaffald) hos de private husstande, og flere kommuner er i gang med at planlægge en tilsvarende ordning. Hovedparten af det kildesorterede madaffald bliver anvendt til produktion af biogas. Servicesektoren med bl.a. storkøkkener, restauranter og supermarkeder har ca. 288.000 tons organisk affald (madaffald) årligt - i 2015 blev ca. 27 % blev kildesorteret mhp. genanvendelse i biogasanlæg.

Moderatoren for sessionen Henrik Wenzel, SDU, nævnte i sit oplæg, at ifølge hans forskningsgruppes beregninger så er henteordninger for kildesorteret madaffald, papir og pap, en bringeordning for glas til kuber, samt udsortering af rent træaffald på genbrugspladserne de vigtigste og mest økonomiske tiltag for at opnå høje mål for genanvendelse af husholdningsaffald. Wenzel fremhævede, at dagrenovationens indhold af plastaffald, metalaffald og tetrapak (mælkekartoner mv). bedst kunne udsorteres på centrale, automatiske affaldssorteringsanlæg, hvilket er muligt for en tør rest-dagrenovation efter forudgående kildesortering af madaffaldet.

Oplæggene fra DAKOFAs årskonference 2017 kan findes her 

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.