Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Madaffald i rådnetanke på renseanlæg?

23. maj 2017
Madaffald i rådnetanke på renseanlæg?

Hvilke muligheder er der for at køre biopulp af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) til de kommunalt ejede renseanlæg? En ny håndbog giver et godt overblik.

Slagelse Forsyning, Slagelse kommune og EnviDan har samlet erfaringerne, opsummeret lovgivningen og beskrevet de overvejelser og undersøgelser, som bør være gennemført, hvis madaffald fra de private husholdninger skal genanvendes som biopulp i rådnetankene på kommunale renseanlæg. Der findes i dag 53 danske renseanlæg med rådnetanke, og anslået ¼ af disse rådnetanke råder over en overskudskapacitet, som måske kan anvendes til KOD biopulp. Slammet fra renseanlægget skal anvendes til jordbrugsformål, hvis madaffaldet skal kunne indregnes i genanvendelse af husholdningsaffaldet. 

Den grundige håndbog er inddelt i følgende fem kapitler, 1. Rammebetingelser – 2. Interessenter – 3. Krav til KOD biopulp, biogaspotentiale og slutprodukt – 4. Teknisk løsning – 5. Lovgivning, samt et afsluttende bilag med en business case for KOD biopulp til Slagelse renseanlæg. 

Håndbogen gennemgår en lang række rammebetingelser, som skal være opfyldt, hvis en forsyning ønsker at modtage og håndtere KOD biopulp på deres renseanlæg. Hvis størstedelen af disse rammebetingelser er opfyldt, bør forsyningen lave en business case, der skal belyse rentabiliteten af projektet, samt gennemføre en juridisk analyse, inden projektet igangsættes. Alle renseanlæg og forsyninger er forskellige, så det er vigtigt at foretage disse overvejelser for den enkelte forsyning og det enkelte renseanlæg. Forsyningssikkerhed af biopulp (de facto modtageprisen) er svært at vurdere, før der er afklaring på, om behandling af husholdningernes dagrenovation (herunder madaffaldet), skal konkurrenceudsættes eller ikke. 

Kvaliteten af biopulp foreslås sikret via indførelse af en obligatorisk deklaration af KOD biopulpen. Hermed sikres, at det er de samme parametre, som kvaliteten beskrives ud fra. I deklarationen bør blandt andet indgå information om kildemateriale og sammensætning, synlige og fysiske urenheder samt fysisk/kemiske karakteristika. Sidstnævnte kan omfatte tørstofindhold, indhold af organisk materiale (VS), biogaspotentiale, indhold af næringsstoffer samt indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer.

Når KOD biopulp ønskes tilført renseanlæggets rådnetanke, skal disse vurderes mht. hydrauliske belastning, samt tørstof-, organisk- og kvælstofbelastning. Den ekstra tilførsel af organisk materiale kræver også, at gassystemet og slambehandlingsdelen (eller rejektvands-behandlingssystemet) skal have den nødvendige overskudskapacitet. Endelig kan det være nødvendigt at etablere en modtagetank og et hygiejniseringsanlæg til biopulpen, samt evt. et lugt- og gasrensningssystem.

Vandsektorloven nævner, at spildevandsselskaber alene må deltage i tilknyttet aktivitet, når aktiviteten har nær tilknytning til forsyningsvirksomhedens hovedaktivitet og i øvrigt udøves på kommercielle vilkår. Selskaberne må derfor ikke afholde evt. nødvendige investeringer for at kunne modtage og håndtere KOD biopulp. Desuden er spildevandsselskabernes deltagelse i energiproduktion reguleret i en række regelsæt. En mulig omorganisering af spildevandsselskabet kan blive nødvendiggjort af disse faktorer, hvis renseanlægget ønsker at modtage biopulp til rådnetankene. 

Håndbog i behandling af KOD biopulp på rådnetanke (udgivet 2017), som er udarbejdet med støtte fra Miljøstyrelsens kommunepulje, kan hentes her