Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Lovforslag om "en stærk genanvendelsessektor" er sendt i høring

25. november 2021
Lovforslag om "en stærk genanvendelsessektor" er sendt i høring

Det handler om nye rammer for kommunal behandling af affald til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og økonomisk tilsyn. Energistyrelsen har netop offentliggjort et høringsforslag til forslag til "Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet". Høringsfristen er sat til d. 3. januar 2022 kl. 9.00.

Baggrunden for lovforslaget er den politiske aftale om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" som regeringen indgik 16. juni 2020. Lovforslagets primære formål er at udmønte dele af Klimaplanens afsnit IV om en stærk genanvendelsessektor.

Lovforslaget indeholder, ifølge resuméet på høringsportalen, følgende hovedelementer:

 • Udbudspligt for behandling af genanvendeligt husholdningsaffald
 • Selskabsgørelse af eksisterende kommunale anlæg i en overgangsperiode
 • Dispensation fra krav om, at kommunen ikke må behandle genanvendeligt affald
 • Mulighed for, at virksomheder kan benytte en privat aktør til indsamling af forbrændingsegnet affald
 • Mulighed for, at mindre virksomheder kan benytte kommunal indsamling
 • Regler om område til direkte genbrug på genbrugspladser samt regler for afsætning af genstande
 • Skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren

Ifølge høringsbrevet indebærer forslaget at:

 • der indføres en pligt til, at kommunerne skal udbyde behandling og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald til private aktører. Udbudspligten ændrer ikke på miljøkravene til affaldshåndtering. På ikke-brofaste øer må kommuner fortsat indsamle og behandle både husholdnings- og erhvervsaffald.
 • eksisterende kommunale genanvendelsesanlæg udfases, og at kommunerne efter en overgangsperiode på 5 år ikke længere må eje anlæg, der behandler genanvendeligt affald.
 • Kommunerne vil i overgangsperioden fortsat kunne deltage i aktiviteter forbundet med behandling af genanvendeligt affald, men aktiviteterne skal udskilles i aktie- eller anpartsselskaber. Selskaberne skal i overgangsperioden byde ind på de kommunale udbud på lige vilkår med de private aktører.
 • kommunerne får mulighed for at søge om dispensation til at deltage i et offentlig-/privat selskab til behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, hvis der ikke er private aktører, der byder på opgaven.
 • alle genbrugspladser fremover skal have et område til genstande til direkte genbrug. Genstandene skal først gøres tilgængelige for private aktører, inden kommunen må afsætte dem i kommunale genbrugsbutikker e.l.
 • der etableres et skærpet økonomisk tilsyn. Tilsynet skal varetages af Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet skal overvåge og analysere affaldssektoren og får derudover også en række konkrete tilsynsopgaver i relation til de pligter, der etableres for kommunerne med dette lovforslag. Tilsynet gebyrfinansieres. 

Det foreslås, at loven skal træde i kraft d. 1. juli 2022. Som nævnt er høringsfristen d.3. januar 2022 kl. 9.00.

DAKOFA afholder et hybrid-seminar om lovforslaget den 9. december 2021, hvor forslaget vil blive fremlagt af Energistyrelsen og debatteret af udvalgte aktører og deltagerne.

Baggrundsmateriale

Du finder høringsmaterialet her på høringsportalen

Du kan melde dig til DAKOFAs hybridseminar d. 9. december 2021 her på DAKOFAs hjemmeside  

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.