Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Landmænds bevæggrunde til at være medejere af biogasfællesanlæg

30. november 2018
Landmænds bevæggrunde til at være medejere af biogasfællesanlæg

Ny undersøgelser belyser, hvad der vil motivere flere landmænd til at være med i partnerskabsejede biogasfællesanlæg. Fleksibilitet i ejerskabet, længere kontrakt på afsætning af gassen samt gratis rådgivning i planlægningsfasen er afgørende.

En undersøgelse udført af Aarhus Universitet viser, hvilke faktorer der kan få landmænd til at indgå i ejerskab og etablering af biogasfællesanlæg. Undersøgelsen er omtalt af EU-kommissionen i den seneste News Alert - Science for Environmental Policy.

Nogle få faktorer er særligt vigtige, hvis (nye) landmænd skal være med i partnerskabsejede biogasanlæg, hvilket 2/3 af landmændene tilsyneladende er villige til. Undersøgelsen bygger på svar fra 461 landbrugsbedrifter ud af i alt 4280 adspurgte bedrifter i 2016-17 (alle har mindst 75 dyreenheder kvæg og/eller svin).

Mulighed for at udtræde som medejer af det partnerskabsejede biogasanlæg tillægges størst betydning, og landmændene er villige til at acceptere væsentlig lavere (anlægs-) tilskud for at opnå denne fleksibilitet. Det foretrækkes at være omkring 15 partnere (8-22 partnere) i et partnerskabsejet biogasanlæg, der defineres som et anlæg, hvor partneren ikke er personlig ansvarlig for andre partneres evt. ulovlige handlinger eller gæld i biogasanlægget.

Mulighed for at få en længerevarende kontrakt på biogasafsætningen har også stor betydning for villigheden til indgå i partnerskabsejede biogasanlæg.

Endelig lægger landmændene stor vægt på muligheden for at opnå indledende teknisk og administrativ rådgivning betalt af det offentlige, også selv om det det vil medføre en reduktion i anden støtte til biogasanlægget.

Undersøgelsen viser også, at landmændene umiddelbart vurderer transportomkostninger til gødning som 2 x højere end de må forventes at blive ifølge transportomkostninger estimeret ud fra konkrete forundersøgelser. Det skal sættes i relation til, at transportomkostningerne i gennemsnit udgør 40 % de totale produktionsomkostninger for et biogasanlæg til husdyrgødning.

Find EU-kommissionens omtale, What encourages farmes to participate in collective biogas investment, i News Alert, Science for Environmental Policy” issue 517 fra 2018 her 

Følgende artikel, som er grundlag for kommissionens omtale og denne nyhed, kan læses via adgang til fagbiblioteker: Artiklen K. H. Zemo & M. Termansen (2018): Farmers willingness to participate in collective biogas investment: A discrete choice experiment study, Resource and Energy Economics 52, 87-101. 

Læs mere i vidensbanken

Energi & klimaOrganisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.