Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Landfill mining af deponeret blandet affald

23. februar 2018
Landfill mining af deponeret blandet affald

Der tales og skrives i disse år om, at vores gamle lossepladser og deponier gemmer på værdifulde ressourcer, som burde udnyttes i den cirkulære økonomis navn. Nu offentliggøres resultaterne af et MUDP-projekt, som netop havde til formål at belyse ressourcepotentialet i deponeret blandet affald. Projektet er gennemført på Skaarup deponi, som er ejet af RenoSyd.

Resultaterne af projektet
Omkring 2.000 tons blandet affald blev opgravet og sorteret mhp. at opgøre ressourcepotentialet i affaldet samt på den baggrund at opstille en forretningsmodel for landfill mining. Ud fra deponeringshistorikken havde man forventet at skulle grave i affald stammende fra storskrald, industriaffald, byggeaffald og dagrenovation deponeret mellem 1979 og 1981, men virkeligheden viste, at affaldet primært bestod af dagrenovation og kun med en mindre mængde storskrald. På den teknisk side var man i sorteringsanlægget udfordret af både tunge emner og plastfolie, og konklusionen blev derfor, at der er behov for videreudvikling af sorteringsteknologi, hvis landfill mining skal gennemføres i større stil i Danmark. 

Resultaterne af projektet viste, at op mod 88 % af de deponerede materialer havde jordlignende karakter eller var sten og brokker mod forventet 60%. Der blev fundet 1,5% metal (forventet 1-2%) og knap 10% brændbart (plast, træ, tekstil og gummi) mod forventet (25-30%). 

Indtægter fra genvinding af ressourcer blev i projekt opgjort til knap 1000 kr/tons opgravet affald, hvilket langt fra kunne dække omkostningerne i projektet. Selv hvis sparede udgifter til drift (herunder udgifter til perkolatbehandling), tilbageførsel af hensættelser, og tilbageført affaldsafgift medregnes var det vanskeligt at få omkostninger og indtægter til at balancere. 

Landfill mining i fremtiden
Undersøgelsen, som her er gennemført, er én i rækken af flere landfill mining-projekter, som alle peger på, at det kun er en meget begrænset ressourceværdi (i form af materialer) man på nuværende tidspunkt er i stand til at udvinde fra det deponerede affald. De gennemførte forsøg viser også, at det er vanskeligt at få økonomien til at balancere i landfill mining-projekter. 

Men der kan meget vel være andre årsager - med en betydelig indirekte økonomisk gevinst - til, at der alligevel i fremtiden gennemføres landfill mining projekter i Danmark, f.eks. lange efterbehandlingstider for en særlig deponeringsenhed eller værdi af deponeringskapacitet eller arealværdi i relation til byudvikling. 

Fokus på Landfill mining fra EU
Dertil kommer, at EU Kommissionen forventes at sende de reviderede affaldsdirektiver inkl. deponeringsdirektivet ud snarest. Direktiverne er revideret som en del af EU’s Cirkulære Økonomi-pakke. Heri forventes at indgå et forslag fra Parlamentet om at indføre bestemmelser om:

  • At fremme landfill mining ved at betragte deponeringsanlæg som materialebanker
  • At kortlægge deponeringsanlæg med henblik på at vurdere indholdet af materialer og deres potentielle anvendelse. Kommissionen skal fastlægge en metode hertil

 

Alt i alt er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at sige noget håndfast om, hvorvidt landfill mining har en fremtid i Danmark. Det vil i givet fald kræve udvikling af både nye teknologiske løsninger og forretningsmodeller.   

Læs mere i vidensbanken

Deponering
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.