Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kortlægning af jordstrømme i Danmark

17. juli 2017
Kortlægning af jordstrømme i Danmark
Miljøstyrelsen har netop udgivet en rapport med resultaterne af en undersøgelsen, som har haft til formål at tegne et billede af, hvordan jordstrømmene reguleres og håndteres i praksis. Arbejdet er et led i Miljøstyrelsens arbejde med at undersøge mulighederne for at revidere reglerne for flytning og genanvendelse af jord.

Der flyttes årligt ca. 6 mio. tons jord, som anmeldes i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen. Men det anslås i undersøgelsen, at der samlet set flyttes mellem 10 og 12 mio. tons jord årligt. Eksisterende systemer til registrering af jordflytning og indberetning af jord som affald (Affaldsdatasystemet) er oprettet med forskelligt formål og fungerer uafhængigt. Data fra forskellige systemer er således ikke sammenlignelige. Der findes ikke ét system, som kan give et samlet overblik over mængderne af jord der årligt flyttes i Danmark og hvordan disse slutdisponeres. 

Gennem udtræk fra digitale systemer, spørgeskemaundersøgelser og interviews med kommuner og jordmodtagere med flere har man i undersøgelsen forsøgt at tegne et billede af de mængder af jord, der flyttes, forureningsniveauet, hvem der håndtere jorden, prisniveauet for håndtering samt slutdisponering af disse. 

Gennem undersøgelsen er det kommet frem, at der på en række punkter er forskel på, hvordan jord klassificeres, håndteres og disponeres i Danmark. Forskellene bidrager til at gøre sagsforløbet omkring håndtering og disponering af jord komplekst, og ifølge undersøgelsen efterspørger aktørerne indenfor området mere klare regler og vejledninger. Nogle af de mange gode ønsker til forbedringer af regler og praksis for jordhåndtering, der er kommet frem fra aktørerne er:

  • Ensartethed i definitionen af forureningskategorier for jord, herunder tydelighed omkring hvornår jord er affald
  • Mulighed for nedsættelse af prøvetagningsfrekvens ved større projekter baseret på eksisterende viden om forureningsniveau i område samt krav om akkrediteret prøvetagning
  • Klarhed over og vejledning i brugen af reglerne i forhold til at give tilladelse til genanvendelse (MBL §§19 og 33, JFL §§8 og 52 og Planlovens landzonetilladelse) 
  • Retningslinjer for kommunernes områdeklassificering
  • Krav om anmeldelse af al jord (også for rent jord) – i et fælles landsdækkende system
  • Kommunal strategi for jorddisponering samt evt. krav om jordneutrale lokalplaner 

Som reglerne er i dag, er det kommunerne, der har anvisningsret og – pligt, men i praksis foreslår jordanmelderen selv en jordmodtager, som kommunen accepterer. Omkring 50% af jordmodtagerne i Danmark er i dag privatejet og 36% offentligt ejet. De resterende 13% har ukendte ejerforhold.

Jordhåndtering er oftest en stor økonomisk post i et projekt. I undersøgelsen peges der på, at økonomi er den afgørende faktor for disponering af jorden. Priserne for at modtage jord af forskellige forureningsniveau varierer betydeligt.

Undersøgelsens resultater indgår i Miljøstyrelsen overvejelser om, hvordan reglerne for jordflytning og disponering kan forenkles. Det forventes, at Miljøstyrelsen overvejer at samle reglerne for jordhåndtering svarende til Styrelsens planer for håndtering af bygge- og anlægsaffald. 

Vil du vide mere om regler og praksis for håndtering af jord i Danmark så mød op til DAKOFAs seminar om jordhåndtering i Danmark d. 7. september 2017 hos DAKOFA, Vesterbrogade 149, København. Læs mere her

Læs mere i vidensbanken

Jord

Tags

Jord
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.