Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Konsekvenser ved øget afgift på forbrænding

13. august 2020
Konsekvenser ved øget afgift på forbrænding
Folketingets skatteudvalg har, i lyset af den nye affaldsaftale, stillet følgende spørgsmål til skatteministeren:

”Set i lyset af det manglende indhold i svaret på SAU alm del – spørgsmål 532 genstilles hermed SAU alm. del – spørgsmål 65 (folketingsåret 2018-19), der lyder som følger: Vil ministeren opstille en tabel med virkningen på det umiddelbare provenu og efter tilbageløb og adfærd samt arbejdsudbud for hvert år i årene 2020 til 2030, hvis man øger afgiften på forbrænding af affald med henholdsvis 50, 100, 150, 200 og 250 kr. pr. ton, samt konsekvensen for import/eksport af forbrændingsegnet affald?” (Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Ruben Kidde (RV)).

Skatteminister Morten Brødskov gav følgende svar d. 12. august:
”Det fremgår af besvarelse på KEF alm. del – spørgsmål 65, at en afgiftsforhøjelse for affald med 50 kr./ton, svarende til en afgiftsforhøjelse på ca. 5 kr./GJ, vil medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 100 mio. kr. i 2020, faldende til ca. 80 mio. kr. i 2030. Provenuet efter tilbageløb, adfærd og arbejdsudbud vurderes med betydelig usikkerhed at udgøre ca. 60 mio. kr. i 2030.

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi indgået 16. juni 2020 mellem Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet, indeholder en lang række initiativer til mere genanvendelse, mindre spild og mindre affaldsmængder. De samlede affaldsmængder til forbrænding forventes derved at falde med ca. 30 pct. over de kommende år. Provenuet af affaldsafgiften er proportionalt afhængigt af affaldsmængderne. Provenuet kan derved forventes at falde tilsvarende.

Det bemærkes, at provenueffekterne af forhøjelser af den eksisterende afgift på affald kun kan vurderes med betydelig usikkerhed. Det skyldes, at der er stor usikkerhed om effekterne af at lave en selektiv forhøjelse for én type af fossile brændsler uden at se på de fossile brændsler i sammenhæng.

Fx kan der ved et skifte væk fra afgiftsbelagt affald mod el- eller afgiftsfri biomassevarme opstået mindreprovenu. Dertil kommer, at en isoleret forhøjelse af energiafgiften for affaldsforbrænding vil indebære, at der ikke længere er samme afgift på fossil energi. Derved vil der være et incitament til at øge brugen af andre fossile brændsler som erstatning for affaldsvarme, hvorved CO2-udledningerne vil stige.

For at undgå et skifte til andre fossile brændsler blev det i forbindelse med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi aftalt, at der skal analyseres nærmere, hvordan affaldsafgifterne kan bidrage til at understøtte yderligere CO2-reduktioner i affaldssektoren og omstillingen til cirkulær økonomi, herunder mindre affald og mere genanvendelse af særligt plast.”

Du kan finde svaret her på Folketingets hjemmeside 

Læs mere i vidensbanken

Energi & klima
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.