Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kommende national plasthandlingsplan

11. april 2018
Kommende national plasthandlingsplan
På seneste møde i Teknisk Råd den 14. marts blev den kommende nationale plasthandlingsplan debatteret. Den nationale plasthandlingsplan skal ses som en national implementering af EU’s plaststrategi. Strategien fokuserer både på en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcerne i en cirkulær økonomi og en håndtering af de stigende globale problemer med plastforurening. På Teknisk Råds møde blev debatten fokuseret på øget genanvendelse af plast samt markedet for dette.

Et bedre marked for genanvendt plast og flere homogene mængder
For at styrke markedet for genanvendt husholdningsplast er det vigtigt at indføre krav eller incitamenter for at sikre færre plasttyper i emballage samt stimulere efterspørgslen af genanvendelige plastprodukter eller produkter baseret på genanvendt plast. Dette kan blandt andet gøres ved at stille krav til offentlige indkøb m.v. For at opnå et velfungerende marked og en bedre forsyningssikkerhed er det essentielt, at der skabes øget forståelse og enighed omkring kvalitet og mængder af genanvendt husholdningsplast. Under debatten om markedet for genanvendt husholdningsplast, blev det nævnt, at det er vigtigt at holde sig for øje, at det er inden for industrien, at de store potentialer for plastgenanvendelse skal findes.

For at skabe homogene mængder fra husholdningerne er det vigtigt at se udviklingen i flere steps, da det vil være vanskeligt at favne alt plast. Særligt plastemballage fra og til fødevarer er ekstra udfordrende, så måske skal man starte med de lavthængende frugter. For at opnå større mængder blev det fremhævet, at det er vigtigt, at borgerne kan aflevere alle slags plast, herunder blød såvel som hård og evt. sammen med metal. Til gengæld viser erfaringen generelt, at glas bedst indsamles separat. Det blev fremhævet, at ensartede og simple sorteringskriterier for husholdningsplast kan være en fordel i forhold til at indsamle de størst mulige mængder for efterfølgende central sortering. Udvikling af designguides for materialevalg og emballagefremstilling vil være vigtig for plastgenanvendelsen på længere sigt.

Bioplast
I relation til bioplast mente Teknisk Råd, at der er et stort behov for certificering og standarder samt generelt et stort behov for mere viden. Forbrugerne efterspørger biobaserede produkter, og derfor er det vigtigt, at der afsættes midler til vidensopbygning samt forbrugeroplysning vedrørende diverse produkttyper og deres genanvendelighed/nedbrydelighed. Ud over mere viden mente Teknisk Råd, at der er brug for at se nærmere på, hvilke biologiske kilder bioplasten fremadrettet skal være baseret på, hvis disse produkter på den lange bane skal være bæredygtige.

Offentlige indkøb
Offentlige indkøb anses som en stærk driver for at stimulere markedet og herunder blev det nævnt, at udover at stille krav til genanvendelige materialer bør de offentlige indkøbere ligeledes rette fokus på indkøb af serviceydelser. Teknisk Råd mente, at der er behov for at afprøve modeller for cirkulær økonomi i offentlige indkøb, og dermed er der et stort behov for kompetenceudvikling blandt de medarbejdere, som foranstalter de offentlige indkøb.

Plast i bygge- og anlægsaffaldet
For at opnå bedre genanvendelse af plast i byggeriet blev det foreslået at udarbejde et nationalt standardiseret regulativ for nedrivning, hvor plast indgår som en fraktion, der selektivt skal udsorteres til genanvendelse. Derudover anses der for at være et stort potentiale for genanvendelse af den plast, der spildes under selve byggeriet. For at sikre bedre genanvendelse af plast fra byggeriet blev det af en af grupperne foreslået, at der bliver indført direkte tilbagetagning i en slags producentansvar. Øget genanvendelse af plast i bygge-og anlægsaffaldet kræver en forbedring af logistikken og koordinering samt en planlægning af materialestrømme på byggepladsen. Ud over genanvendelse for nedrivningsaffald blev det nævnt, at det også er vigtigt at se på produktspild under nybyggeri. I forhold til udsortering af plast fra bygge-og anlægsaffaldet, så anses en af udfordringerne for at være manglende plads på byggepladser til flere containere. Derudover menes der at være et stort behov for kompetenceudvikling for medarbejdere på byggepladserne. Som et af forslagene til, hvordan man øger genanvendelse, blev der stillet forslag om at indføre producentansvar for plast i byggeriet.

 Øvrige emner som engangsplast og landbrugsplast blev ligeledes debatteret.

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.