Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Klimapåvirkning fra håndtering og behandling af affald – hvilke klimatal er tilgængelige?

Klimapåvirkning fra håndtering og behandling af affald – hvilke klimatal er tilgængelige?

Den danske affaldssektor skal være klimaneutral i 2030 – lyder en af visionerne i den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni 2020. Denne vision følges op af en anden vision om at reducere plastmængden til forbrænding med 80% i 2030. Planen indeholder derfor bl.a. tiltag som obligatorisk indsamling af plast fra husstandene i 2021 og fra erhverv i 2022. Men det nævnes også, at der skal ses nærmere på affaldsafgifterne, så de understøtter udviklingen mod CO2-reduktioner i affaldssektoren og for at omstille til den cirkulære økonomi, herunder skabe mindre affald og øge genanvendelsen af især plastaffald.

Derudover igangsættes en drøftelse af tiltag for at fremme Carbon Capture Storage (CCS), hvilket anses for at være relevant i forhold til at fjerne den resterende CO2 fra affaldsforbrændingsanlæg. Der igangsættes en analyse og derefter tiltag med henblik på 20% reduktion - eller mere - af drivhusgasudledningerne fra have-/park affald og endelig igangsættes tiltag, som kan give lokale, samfundsøkonomiske reduktioner i emission af fossile drivhusgasser fra deponier og affaldsbehandlingsanlæg.  

På dette webinar ser vi på nærmere på målet om en klimaneutral affaldssektor i 2030. Hvor er systemgrænserne, hvad er baseline, hvad ved vi om klimapåvirkningerne fra diverse fraktioner, og hvordan har man gjort det i andre lande? 

Som bekendt kan CO2-opgørelser variere afhængigt af de benyttede analyser, og det er vigtigt, at de bagvedliggende data er baseret på de samme forudsætninger og systemafgrænsninger. På dette webinar vil vi tage det første skridt i retning af at få analyseret og debatteret, hvad vi mener, når vi taler om en CO2 neutral affaldssektor. Vi vil se på, om der eventuelt kan være modsætninger mellem CO2 neutralitet og cirkulær økonomi, vi vil debattere om det er muligt, at man i sektoren kan blive enige om de samme referencetal og om en national CØ-databank kan være vejen frem. 

Deltag og bliv klogere på det nationale mål og vær med til at debattere, hvilke værktøjer og guidelines, der er brug for.  

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i arrangementet online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

Program

12:30-12:50
Velkomst og introduktion 
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
12:50-13:10
Metoder og muligheder i kommunernes klimaplaner - hvad er rammerne, hvor er vi og hvordan kan affalds- og miljøafdelingerne deltage aktivt?

v/ Mette Skovbjerg, KL

13:10-13:20
Spørgsmål
13:20-13:45
CO2-beregner til virksomheder og Klimakompas 2.0
Markus Bjerre, Erhvervsstyrelsen
Markus Bjerre
Alexandra Katkjær, NIRAS
Alexandra Katkjær
NIRAS
13:45-13:55
Spørgsmål
13:55-14:15
Pause
14:15-14:40
Hvordan har Sverige opstillet brugbare, let tilgængelige klimatal for affaldshåndteringen?
Jan-Olov Sundqvist, IVL Swedish Environmental Research Institute
Jan-Olov Sundqvist
IVL Swedish Environmental Research Institute

IVL Svenska Miljöinstitutets har i samarbejde med Avfall Sverige udgivet rapporten ”Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner”. Rapportens brug og udfordringerne ved det bagvedliggende arbejde fremlægges. Oplægget holdes på engelsk. 

14:40-14:50
Spørgsmål
14:50-15:25
Debat: hvordan kan affaldssektoren og DAKOFA bedst arbejde videre med klimaindsatsen?
Henrik Wenzel, Syddansk universitet
Henrik Wenzel
Anders Damgaard, DTU
Anders Damgaard

Ud over indledningerne og dagens oplæg, henvises der også til vores egen sektors ”En vejledning om CO2-opgørelser i den danske affaldsbranche” udgivet i 2011 (kan hentes på DAKOFAs hjemmeside her). Vejledningen opstiller rammebetingelser og grunddata til brug for udarbejdelse af en CO2-opgørelse for en proces, en teknologi, en virksomhed eller en systemløsning for indsamling og behandling af affald. 

15:25-15:30
Afrunding

v/ DAKOFA 

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

26. maj 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via. Zoom/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.