Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Klimalov fremsættes inden jul

04. oktober 2019
Klimalov fremsættes inden jul

Klima-, energi og forsyningsministeren vil fremsætte et forslag til en klimalov inden jul og følge op med en fireårig klimahandlingsplan til foråret. Klimarådet har udgivet en analyse med input til en ny dansk klimalov.

På Energipolitisk Konference 2019 hos DI den 2. oktober 2019 indledte klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen med en længere gennemgang af regeringens tilgang til klimamålsætningen og rammerne for den kommende klimalov. Han nævnte konkret, at regeringen vil fremsætte et forslag til en klimalov inden jul.

Der vil blive fulgt op med en fireårig klimahandlingsplan til foråret, hvor der pt. er fokus på fire områder: Energi, Transport, Landbrug (inkl. LULUCF) samt Borgere. Regeringen ønsker, at der som minimum skal være konkrete sektormål for landbruget, hvor der bl.a. ses på at udtage jord fra aktiv landbrugsdrift og opstilles krav på bedriftsniveau om lavere emissioner. Indenfor transport er hovedfokus på elektrificering.

Klimaministeren nævnte, at tiltagene på klimaområdet ikke må koste på den sociale ulighedskonto. Det er også vigtigt, at tiltagene i klimaplanerne medfører reelle reduktioner i Danmark for at nå det danske klimamål, og det skal derfor ikke planlægges med at købe og udtage EU CO2-kvoter.

Klimarådets formand, Peter Møllgaard, fremlagde rådets input til en ny dansk klimalov, som netop var blevet offentliggjort. Der blev lagt vægt på, at:

  • 2030- og 2050-mål bør stå i loven
  • Regeringen skal fremlægget et nyt 10-årigt klimamål hvert 5. år
  • Målene bør opfyldes via reelle reduktion i Danmark og ikke ved fx kvotereduktioner
  • Kun klimabæredygtig biomasse bør tælle som CO2-neutralt i mål opfyldelsen


På konferencen fremlagde virksomhederne Ørsted, Arriva Danmark, Danish Crown, Aalborg Portland og Danfoss Heating deres synspunkter på og arbejde med klimamål. De støttede alle, at der blev opstillet ambitiøse klimamål og delmål og fremhævede de positive muligheder, der lå i at være foran. Også i den afsluttende paneldebat med fire af folketingets energi- og klimaordførere (S, V, K, R) var der tilslutning til 70 % målsætningen, og at det kunne være formålstjenligt med specifikke sektormål for at forpligte sektorerne og sikre fremdrift. 

Program og oplæg fra Energipolitisk Konference 2019 ’Dansk klimalov – hvordan når vi i mål?’, som blev afholdt den 2. oktober 2019 hos DI, kan ses her 

Klimarådets analyse ’Rammer for dansk klimapolitik - input til en ny dansk klimalov med globalt udsyn’ fra den 2. oktober 2019 kan hentes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.