Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Kan man i ADS følge affaldet gennem alle led?

16. februar 2021
Kan man i ADS følge affaldet gennem alle led?
En ny rapport fra Miljøstyrelsen (Miljøprojekt 2157) konkluderer, at det ikke er muligt at følge affaldet gennem alle led fra kilden til endelig oparbejdning, men at det er muligt at opgøre den endelige behandling, herunder genanvendelse, ved at sammenholde data om de indsamlede mængder med data fra slutbehandlere.

Det fremgår af rapporten, at der er en række kvalitetssikringsmæssige opgaver, der skal løses før ADS-systemet kan anvendes til sporing af affaldet og til opgørelse af den reelle genanvendelse.

I rapporten fremgår følgende liste over de opgaver, som på nuværende tidspunkt er identificeret (Det nævnes dog, at nogle af opgaverne helt eller delvist er løst under rammeaftalen):

 • Alle indberettende slutbehandlingsanlæg skal identificeres med tilhørende oplysninger om, hvilke E/H-koder og EAK-koder de benytter ved slutbehandling. Dette arbejde er indledningsvist igangsat, hvor der for en række fraktioner er identificeret sandsynlige slutbehandlingsanlæg. Det nævnes, at det er oplagt at udvide undersøgelsen med andre affaldsfraktioner.
 • Der vil være behov for en afklaring af, hvornår en række fraktioner kan betragtes som slut- behandlede. Fx oparbejdes en del haveaffald til strukturmateriale, der afsættes til landbruget.
 • De slutbehandlingsanlæg, der ikke indberetter i dag, skal identificeres og indberette til ADS. Det fremgår, at dette arbejde indledningsvist er igangsat.
 • Alle slutbehandlingsanlæg skal instrueres i, hvordan de opgør den slutbehandlede mængde. Andre anlæg end de kendte slutbehandlingsanlæg, der anvender opgørelsesmetoden for slutbehandling i deres indberetninger skal kontaktes. Såfremt de er slutbehandlingsanlæg, skal de med på listen over slutbehandlingsanlæg. Er de ikke slutbehandler skal de anvende en anden indberetningsmetode.
 • Brud i datakæden for husholdningsaffald (MW) skal identificeres og afhjælpes. Dette gælder i princippet alle data. Det fremgår, at dette arbejde indledningsvist er igangsat i andet projekt.
 • Der skal findes en løsning på, hvordan den reelle slutbehandling opgøres ved eksport.
 • Der findes en urealistisk stor mængde primært affald registreret fra vognmandsbranchen. Det skyldes, at transportøren bliver sat på som affaldsproducent på modtageanlægget og ikke den egentlige affaldsproducent. Det har konsekvenser, også for opgørelsen af MW, da vi ikke kender den rigtige kilde på dette affald.
 • Der skal med en kombination af branche og EAK-kode eller E/H-kode laves en definition af MW. Det fremgår, at der er udarbejdet forslag til dette i et andet projekt. Når definitionen er besluttet, skal beslutningen omsættes til et SQL-script, der kan udtrække netop disse data.
 • De slutbehandlede mængder skal sandsynligvis opgøres på E/H-koder og efterfølgende oversættes til EAK-koder. Der er lavet udkast til en sådan nøgle.
 • Andelen af husholdningslignende affald i industrien og andre brancher skal opgøres. Det fremgår, at dette arbejde er igangsat i et andet projekt. Der skal foreligge en præcis definition på dette uagtet valg af metode.
 • Der er behov for yderligere at undersøge andelen af industriaffald og husholdningslignende affald i den forbrændingsegnede fraktion fra industrien.
 • Det skal afklares om det er lovligt, at haveaffald ændrer status til biomasse undervejs i værdikæden, og hvorvidt dette skal indberettes.
 • Juridisk afklaring af biogasanlæggenes indberetningsforpligtigelser og betydning af bi-produktforordningen.
 • Identificering af tab gennem behandlingskæden, så den tilførte sekundær mængde kan beregnes.
 • Gennemgang af anlæg, der har fået gennemtvunget en "forkert" rolle i ADS.
 • Identificering og afklaring af anlæg, der modtager sekundært affald fra anlæg, der ikke indberetter det aktuelle år. 

Læs mere:

Du finder hele rapporten her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs mere i vidensbanken

Data & statistikker
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.