Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Inspiration til den nationale affaldsplan

20. april 2018
Inspiration til den nationale affaldsplan
En ny rapport fra Miljøstyrelsen giver et indblik i de europæiske medlemsstaters affaldshåndteringsplaner, hvorfra Danmark kan hente erfaringer om både målsætninger, planlægning og organisering.

Den nye rapport præsenterer dels et generelt overblik over affalds- og forebyggelsesplanerne i de europæiske medlemsstater (herunder også en håndfuld delstater) og dels et kort, men mere detaljeret indblik i 15 udvalgte planer, hvorunder man bl.a. kan finde en detaljeret beskrivelse af rollefordelingen mellem central og lokale myndigheder – både i forhold til affaldsplanlægningen og selve håndteringen af affaldet. I sammenfatningen kan man bl.a. læse, at de fleste lande har valgt at slå affaldshåndterings- og forebyggelsesplanerne sammen, hvilket står i modsætning til, hvad man hidtil har gjort i Danmark. En række interviews underbygger dette valg med, at det ligger naturligt i forlængelse af affaldshierarkiet eller, at det ses som en naturlig følge af fokus på cirkulær økonomi.

Mål for forebyggelse og genanvendelse
Der er stor variation i forhold til hvilke affaldstyper, de forskellige planer dækker over. Nogle landes planer omfatter stort set kun kommunalt affald, mens andre lande fokuserer på alle typer affald. Mange lande har opstillet mål for forebyggelse i form af eksempelvis en gradvis reduktion af de årlige mængder genereret husholdningsaffald, en reduktion af de maksimale mængder for restaffald, mål for mængden af direkte genbrug eller mål for indenlandsk råvareforbrug per indbygger. Mange lande har forebyggelsen som overordnet fokus, men dybdeinterview har vist, at man forventer ”mange udfordringer” med at realisere netop disse mål.

I forhold til genanvendelsesmålene er der stor variation i ambitionsniveauet. Mange lande holder sig til de krav, som Affaldsrammedirektivet stiller (men som bekendt vil blive opjusteret betydeligt), mens andre har sat specifikke kvantitative mål for både affaldstyper og -fraktioner.

Planlægning på flere niveauer
I rapporten har man som nævnt også ønsket at få et overblik over, hvordan de enkelte lande har organiseret sig i forhold til både planlægning og håndtering.

Fælles for landene er først og fremmest, at affaldsplanlægningen er en langstrakt og kompliceret proces, idet det involverer myndigheder på flere niveauer, interesseorganisationer og i princippet også borgerne. Derudover har affaldssektoren fået en stadig større økonomisk betydning, og affaldsforebyggelsen involverer i stigende grad også produktions- og forbrugssektoren.

For de fleste lande/regioner er der mindst to niveauer for affaldshåndteringsplanlægningen, typisk et centralt statsligt eller regionalt niveau og et kommunalt niveau. Ud fra de gennemførte interviews kan man erfare, at man i mange af landene finder denne opdeling naturlig i forhold til at have et statsligt niveau, der sikrer, at den europæiske lovgivning overholdes, samtidig med at man har et kommunalt niveau, der sikrer at planlægningen kommer tæt på borgerne. Ulemperne kan imidlertid være divergens i mål og midler og dermed også ineffektiv i det samlede system. I Flandern arbejder man kun med et niveau og i Finland arbejder man på en ny lov, hvor det lokale niveau ligeledes forventes at falde bort. Kommunerne kan imidlertid fortsat, på frivillig basis, udarbejde handlingsplaner, der naturligvis skal stemme overens med den nationale.

Der er ifølge rapporten ikke nogen entydig ”opskrift” på øget effektivitet i indsamlingen idet de lande, som er langt fremme, har vist sig at få succes med meget forskellige tilgange. 

Organisering af indsamling og håndtering
Typisk har det været de lokale myndigheders ansvar at sikre, at husholdningsaffaldet, inklusive de genanvendelige fraktioner, er blevet indsamlet. Mange lokale myndigheder har hidtil haft deres egne virksomheder til at forestå opgaven, men nu er der en tendens til, at flere og flere udliciterer indsamlingsopgaven. På genanvendelsessiden er det nu i høj grad den private sektor, som forestår behandlingen. Idet der fortsat er store lokale variationer, er det svært at se, hvilke lande der er længst med liberaliseringsprocessen, men der er en generel tendens til, at det er denne vej, organiseringen bevæger sig imod.

 

Du kan finde hele publikationen her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.