Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Indsamling af brugte tekstiler og tekstilaffald - kan man øge kravene?

18. juni 2018
Indsamling af brugte tekstiler og tekstilaffald - kan man øge kravene?
Markedet for indsamling af brugte tekstiler og tekstilaffald er under forandring. Offentlige aktører og selskaber træder ind på et område, som tidligere har været domineret af private aktører. På dagens seminar blev forpligtelser, muligheder og udfordringer debatteret.

På dagens seminar og efterfølgende netværksmøde blev kommunerne og affaldsselskabernes rolle i forhold til indsamling af brugte tekstiler og tekstilaffald sat i fokus – i første omgang med udgangspunkt i et udbudsretligt perspektiv fra Annelouise Dalgaard Pedersen fra HORTEN. Her blev det klart, jf. udbudslovens § 24, nr. 24, at ”offentlige kontrakter” er udbudspligtige, når der er tale om ”gensidigt bebyrdende kontrakter, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivere, og som vedrører udførelsen af bygge- og anlægsarbejder eller levering af varer eller tjenesteydelser.” I de tilfælde, hvor kommunen selv vælger at indsamle de brugte tekstiler og herefter at videresælge tekstiler til private aktører, er aftalen både gensidigt bebyrdende og skriftlig, men vedrører ikke kommunens indkøb af en vare eller en tjenesteydelse. I de andre tilfælde, hvor kommunen indgår aftale med en privat aktør om, at denne skal indsamle brugte tekstiler, er der tale om en skriftlig aftale samt indkøb af en tjenesteydelse. Til gengæld er en sådan aftale ikke gensidigt bebyrdende, hvis ordregiver (kommunen) ikke betaler et vederlag til den private aktør. Dvs., at kontrakter vedrørende indsamling af de brugte tekstiler kun er udbudspligtige i de tilfælde, hvor kommunen ønsker at indgå kontrakt med en privat aktør om at denne indsamler de brugte tekstiler, hvis kommunen skal betale herfor. Som markedet ser ud lige nu, bliver kontrakter omkring indsamling af brugte tekstiler som oftest indgået med udgangspunkt i, at indsamleren betaler en pris for det indsamlede materiale (mens kommunen ikke betaler for selve indsamlingen). I disse tilfælde er der således ikke tale om en kontrakt, som er omfattet af udbudsreglerne. 

Mere end "bare" økonomi?
Mange kommuner og fælleskommunale selskaber vælger frivilligt at konkurrenceudsætte opgaven og der er en tendens til, at flere og flere trækker i samme retning. På dagen blev det derfor også diskuteret, hvilke kriterier man eksempelvis kan anvende i forbindelse med udvælgelsen af en privat indsamler/behandler.

Amager Ressource Center er et af de fælleskommunale affaldsselskaber, som har valgt at konkurrenceudsætte indsamlingen af de brugte tekstiler fra deres genbrugspladser. Baggrunden herfor har først og fremmest været, at man ønskede at ensrette tekstilfraktionen med de øvrige fraktioner på genbrugspladserne (ift. containere, skiltning mm.) og i forhold til økonomi (man forventede at markedsværdien var positiv). Derudover ønskede ARC at udnytte et forventet mérpotentiale i forhold til at indsamle til både genbrug og genanvendelse. Det er underforstået, at pris generelt er en vigtig parameter i forbindelse med udvælgelse af indsamler/behandler, men andre ikke-økonomiske kriterier som eksempelvis miljø, sociale hensyn, krav om dataregistrering og certificering kan alle være relevante parametre at overveje. I ARC’s tilfælde valgte man bl.a. at stille krav om forventet genbrugs- og genanvendelsesprocent, gennemsigtighed (via en sorting score) samt opfyldelse af ARC’s CSR-politik omkring bl.a. krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Som følge af konkurrenceudsættelsen er de indsamlede mængder på genbrugspladserne steget med 50%, men kvaliteten, og dermed også værdien, er til gengæld ikke at sammenligne med de mængder, der indsamles i forbindelse med andre indsamlingsordninger i eksempelvis butikker og det offentlige rum. ARC har netop igangsat en ny tilbudsrunde og i dén forbindelse har ARC to tildelingskriterier: ”pris” samt ”afsætning og behandling”. Derudover har ARC bl.a. et minimumskrav om 90% genbrug/genanvendelse.

Som et muligt tildelingskriterie blev også den nordiske certificeringsordning diskuteret. Ordningen har været længe undervejs, men vil i korte træk kunne certificere indsamlere og behandlere med det formål at skabe øget gennemsigtighed i forhold til, hvad der sker med de brugte tekstiler, efter de er blevet indsamlet. Projektleder Anna Fråne kunne på dagen berette, at en mulig lancering af ordningen fortsat afhænger af, hvorvidt Nordisk Ministerråd beslutter at føre projektet videre. Det blev imidlertid tydeligt, at både de kommunale og private aktører i Danmark ser et stort potentiale i, at ordningen bringes til live.

Hvem har ansvaret i fremtiden?
I forbindelse med de nye reviderede europæiske affaldsdirektiver, som for nyligt er blevet endeligt vedtaget, er der bl.a. blevet indført et nyt krav om separat indsamling af brugt tekstil fra og med 2025. Det er ud fra den nuværende tekst endnu ikke tydeligt, hvordan man som medlemsstat kan leve op til dette krav og dermed også, om man i Danmark allerede lever op til kravet i den form, som det nuværende system fungerer. Ydermere mangler vi også stadig en egentlig afklaring af, hvordan ”tekstiler” defineres. Den fremtidige ansvarsfordeling og de dertilhørende forpligtelser og regler er således endnu ikke afklaret.

Læs mere
Du kan finde alle præsentationerne fra dagens oplægsholdere på siden for arrangementet.

Læs også en anden nyhed om markedet for de brugte tekstiler her.

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.