Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Hvordan skal malet metalaffald klassificeres?

15. maj 2020
Hvordan skal malet metalaffald klassificeres?

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort en vejledende udtalelse om klassificering af malet metalaffald, som farligt eller ikke-farligt affald. Denne vejledende udtalelse afgrænser sig til at omhandle metalemner, der er malet efter år 1900 og som skal bortskaffes som affald i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsopgaver.

Ifølge Miljøstyrelsen er formålet med denne vejledende udtalelse at vejlede de aktører, der beskæftiger sig med bygge- og anlægsaffald (kommuner, bygherrer, nedrivningsfirmaer, entreprenører m.v.) om klassificering og håndtering af metalemner, der er malet med maling indeholdende miljøproblematiske stoffer. Det påpeges, at udtalelsen differentierer mellem to kategorier af miljøproblematiske stoffer, henholdsvis tungmetaller og POP-stoffer.

Udtalelsen indeholder bl.a. Miljøstyrelsens anbefalinger til fremgangsmåde for klassificering af malede metalemner og konkludere på denne baggrund, at hvis malingslaget indeholder POP-stoffer klassificeres det malede metalemne på baggrund af den målte koncentration af POP-stoffer i malingslaget alene. Ved metalemner, hvor malingen kun indeholder tungmetaller, sker klassificeringen på baggrund af det totale metalemne inkl. malingslaget.

I henhold til affaldsbekendtgørelsen1 § 4, stk. 1 og 2 er det kommunalbestyrelsen, der afgør, om et stof eller en genstand er affald og endvidere afgør, om affaldet er farligt eller ikke-farligt, samt om det er egnet til materialenyttiggørelse, er forbrændingsegnet eller deponeringsegnet affald. En vejledende udtalelse er derfor udtryk for Miljøstyrelsens fortolkning af det pågældende regelsæt og Indholdet er derfor alene vejledende.

Baggrundsmateriale:

Du finder Miljøstyrelsens vejledende udtalelse her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs mere i vidensbanken

Farligt AffaldMetal
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.