Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Øget genanvendelse og cirkulær økonomi - hvordan kommer vi i mål?

25. august 2017
Øget genanvendelse og cirkulær økonomi - hvordan kommer vi i mål?

Dette var ét af temaerne på DAKOFAs konference ”Indsamlingsordninger og sorteringsanlæg – hvad er status og hvor skal vi hen?” afholdt den 22. september 2017. Som indledning til dagen blev den politiske scene kridtet op samt de nyeste værktøjer til sammenligning af indsamlingsordninger på tværs af kommunerne præsenteret.

Kontorchef Nis Christensen slog i sin indledning fast, at når der tales om Cirkulær Økonomi, så handler det ikke om en mindre forandring, men derimod om en omfattende transformation, hvor alle aktører spiller en væsentlig rolle.

Regeringen kickstartede debatten omkring en dansk indsats, da de i 2016 nedsatte et Advisory Board for cirkulær økonomi bestående af erhvervsledere. Dette Advisory Board leverede i juni deres anbefalinger til regeringen. Nis Christensen præsenterede, at der nu indledes en proces, hvor Miljøstyrelsen kommer til at inddrage alle aktører, og da der netop er tale om en større forandringsproces vil denne proces være delt op i ”mindre bider”. Angående en evt. ensretning af de kommunale indsamlingsordninger nævnte Nis Christensen, at Miljøstyrelsen via en kommende rapport vurderer potentialerne ved en evt. ensretning, og hvis der samtidig viser sig at være en politisk opbakning vil Miljøstyrelsen invitere sektoren til at komme med input til, hvordan denne ensretning kan se ud. 

Samtidig med, at man på den nationale politiske scene afventer en proces for nye rammebetingelser arbejdes der på højtryk i EU med forhandlingerne om de fremtidige mål og midler for den fremtidige affaldspolitik i EU. I relation til den danske implementering af de kommende affaldsmål i EU fremlagde Nis Christensen Miljøstyrelsen ønske om at ansøge om EU-LIFE-midler til finansiering af affaldsudviklingen 2020-2025 i Denmark. 

Mette Godiksen fra Dansk Affaldsforening præsenterede efterfølgende foreningens bidrag ” Fuld Skrald på den cirkulære økonomi”, der blev lanceret i maj 2017. Under sin præsentation gjorde hun det klart, at Dansk Affaldsforening foreslår at de 7 fokusfraktioner fra ressourcestrategien indføres som standard fraktioner, men at indsamlingsordningen bør være op til kommunerne at beslutte. Hun fremhævede, at det er vigtigt, at de lokale politikkere har en dialog med borgerne, da deres engagement er alt afgørende når det kommer til mængder og kvalitet. 

Altså ønsker Dansk affaldsforeningen en ensretning af inputtet frem for metoden. Endvidere fremhævede hun vigtigheden af at have en dynamisk affaldssektor der hele tiden udvikler sig. 

I forlængelse af debatten om muligheden for at ensrette indsamlingen samtidig med, at der efterlades et rum for innovation og teknologiudvikling blev seneste forskning og erfaringer med indsamling og sortering præsenteret og debatteret.

Overordnet blev der peget på, at det både miljømæssigt og økonomisk bør overvejes at indføre kildeopdeling af visse fraktioner frem for kildesortering.  Ciprian Cimpan fra SDU havde i sin præsentation en tydelig opdeling af fordele og ulemper med kildesortering over for kildeopdeling. Ud over indsamling af papir og pap sammen, som mange kommuner praktiserer, nævnte han især gode muligheder for at indsamle hård og blød plastik, metal og tretra-pak sammen. Ofte fremhæves kildeopdeling især som en mulighed for enfamlieboliger for at opnå lavere indsamlingsomkostninger. Ciprian Cimpan fremhævede, at der kan være væsentlige grunde til indføre kildeopdeling i tæt befolkede boligområder med mange etageejendomme: enklere sorteringsvejledninger, fejlsorteringer betyder mindre hvilket er væsentligt for affaldsbeholdere anvendt af flere husstande, samt endelig mulighed for færre beholdere eller for at alle beholderne kan være tættere på trappeopgangene.

Efterfølgende bød konferencen på konkrete erfaringer med test af nye teknologier inden for genkendelse og sortering, og det blev ved flere lejligheder nævnt, at det vil være godt, hvis der på tværs af landet blev evalueret på de seneste erfaringer. Derudover blev afsætningsmuligheder debatteret og det var tydeligt, at der fremover skal arbejdes på at dele viden omkring markedets krav og muligheder. 

Til slut i paneldebatten blev mulighederne i en national ensretning af indsamlingssystemerne igen debatteret og der var bred enighed om, at i den kommende debat om en evt. ensretning bør man inddrage de seneste erfaringer fra de danske sorteringsanlæg samtidig med, at man bør se nærmere på, hvad det er for nogle fraktioner og kvaliteter markedet efterspørger. 

Se alle præsentationerne her på DAKOFAs hjemmeside