Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Hybrid-seminar: Hvem må hvad i fremtidens affalds- og ressourcesektor?

Hvem må hvad i fremtidens affalds- og ressourcesektor?
OBS: KUN ONLINE GRUNDET CORONAFORANSTALTNINGER!
Hørings- og forståelsesseminar om implementeringen af "en stærk genanvendelsessektor".

En af de politiske målsætninger i ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" af 16. juni 2020 er at skabe en stærk genanvendelsessektor. Denne del af aftalen står netop nu overfor en implementering i det kommende forslag til ændringer af Miljøbeskyttelsesloven og senere forslag til ændringer i affaldsaktørbekendtgørelsen.

Med målet om at skabe en stærk genanvendelsessektor er aftalepartierne blandt andet enige om, at der skal stilles krav til kommunerne om udbud af behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald, herunder sortering af genanvendeligt affald. Kommunerne skal derfor fremover kun stå for indsamling (enten in-house eller out-sourced) og efterfølgende udbyde de indsamlede mængder. Herefter er det de private aktører, der skal sikre den videre håndtering med henblik på at efterleve de ambitiøse målsætninger for forberedelse til genbrug og genanvendelse.

Udover at udbudspligten skal implementeres, ligger det ligeledes i aftalen, at de eksisterende kommunale anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald, i en overgangsperiode på fem år fra ikrafttrædelse, fortsat kan ejes af kommunerne. Anlæggene skal dog selskabsgøres for at sikre økonomisk gennemsigtighed i selskabernes aktiviteter og for at sikre adskillelse af kommunale myndigheds- og driftsopgaver. Kommunale anlæg skal derudover konkurrere på markedsvilkår og byde på husholdningsaffaldet på lige vilkår med andre private og selskabsgjorte anlæg.

Af aftalen fremgår det endvidere, at mindre virksomheder, der genererer affald svarende i art og mængde til husholdninger, gives frit valg til at vælge de kommunale indsamlingsordninger til genanvendeligt affald. Ordningen skal udformes, så krydssubsidiering undgås og indsamlingen sker til markedspriser.

Den fremtidige omorganisering og rollefordeling i sektoren står som følge heraf netop nu over for en juridisk implementering. Seminaret, som afholdes inden for den officielle høringsperiode, vil således lægge vægt på at give en forståelse af de enkelte paragraffer samtidig med, at der vil være mulighed for at høre de første holdninger fra et udsnit af de centrale interessenter.

Deltag og bliv klædt på til fremtiden i affalds- og ressourcesektoren - og til at skrive dit eventuelle høringssvar.

For dem, som er medlem af DAKOFAs juranetværk, holdes der et efterfølgende netværksmøde (dette møde holdes ikke online)

Program

9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
9:40-10:25
En gennemgang af høringsmaterialet
Signe Schmidt, Energistyrelsen
Signe Schmidt
10:25-10:40
Kaffepause
10:40-11:40
De første reaktioner fra udvalgte aktører

Nana Winkler, Dansk Affaldsforening
Line Legarth Stigel, Københavns Kommune
Niels Bukholt, ARI

... samt flere relevante aktører

11:40-12:00
Debat og spørgsmål til aktørerne
12:00-12:30
Small-talk og let frokost
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

09. december 2021
kl. 09.30 - 12.00

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.500,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.000,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.