Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Hvad er alternativet til forbrænding?

05. marts 2021
Hvad er alternativet til forbrænding?
Ministeren har i dag svaret på spørgsmålet om hvilke energiformer, der skal anvendes i takt med den planlagte, tilpassede forbrændingskapacitet.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har svaret på et spørgsmål stillet den 4. februar 2021 af Egil Hulgaard (KF) i KEF-udvalget.

Spørgsmålet lyder som følger:
"Hvilke energiformer skal erstatte den el- og varmeproduktion, som i dag kommer fra forbrænding, når en række forbrændingsanlæg nedlægges? Hvilken klimapåvirkning fås fra disse energiformer?"


Ministerens svar lyder som følger:
"Forbrænding af affald har over tid fortrængt andre fossile energikilder som fx kul, olie og gas i varme- og elproduktionen, men er nu selv på vej til at blive den største fossile varme- og energikilde i 2030. Med aftalen om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 er det besluttet at sænke kapaciteten i forbrændingssektoren med 30 pct. i 2030 i forhold til i dag. Det giver mulighed for at sikre grøn varme og strøm til flere danske husstande.

Jeg har derudover forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen. De har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

”Kapacitetstilpasningen i affaldsforbrændingssektoren forventes at ske gradvist frem mod 2030, og de alternative produktionsformer til affaldsforbrænding vil afhænge af, hvilke anlæg, der lukker. De alternative produktionsformer vil også afhænge af de fremtidige rammevilkår for energi- og forsyningssektoren.

Der er igangsat flere analyser, der skal tilvejebringe de nødvendige beslutnings- grundlag for en grøn energi- og forsyningssektor. Med Klimaaftalen for energi og industri af 22. juni 2020 er der bl.a. iværksat en analyse af konsekvenserne af på sigt at begrænse brug af træbiomasse til el- og varmeproduktion samt en analyse af kon- sekvenser ved et evt. forbud mod brug af olie- og naturgas til fjernvarmeproduktion. Grøn Skattereform vil tilsvarende kunne få en væsentlig betydning for valget af produktionsformer.

Det bemærkes dertil, jf. svar på spm. 177, at det med klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er aftalt, at kommunerne ved en tilpasning af forbrændingskapaciteten vil have den fornødne tid til at foretage nødvendige investeringer i alternative, bæredygtige og CO2-neutrale varme- og energikilder. Det forventes, at prisen på varmen fra de mange nye, grønne varmeproduktionsanlæg, der på sigt vil erstatte affaldsforbrændingsanlæg, kunne være lavere, fx hvis der investeres i varmepumper. KL lægger i deres plan for en kapacitetstilpasning af forbrændingssektoren ligeledes vægt på, at der er tid til at planlægge i henhold til varme- og elforsyningsloven. Ligeledes vurderer KL, at det alternative varmegrundlag i udgangspunk- tet vil være VE-baseret og i de fleste tilfælde forventeligt centrale varmepumper.

Under gældende regulering og uden nye tiltag, herunder en reduktion af forbrændingskapaciteten i affaldssektoren, forventes elproduktionen fra affaldsforbrænding i 2030 at udgøre 1,3 TWh, svarende til ca. 2-3 procent af den totale danske elproduktion, mens fjernvarmeproduktion fra affaldsforbrænding i 2030 forventes af være ca. 25 PJ, svarende til 19 procent af den totale danske fjernvarmeproduktion.

Ved lukning af forbrændingsanlæg vil fjernvarmeproduktion fra afbrænding af affald være reduceret med 3 PJ sammenlignet med et forløb uden lukning, svarende til 0,2 procent af den samlede danske fjernvarmeproduktion. Fjernvarmeproduktionen forventes overvejende erstattet af øget produktion fra nye varmepumper med 1,3 PJ samt en mindre andel af naturgas- og biomasse med hhv. 0,9 PJ og 0,8 PJ. Dette skøn for alternativ fjernvarmeproduktion er baseret på den nuværende regulering.

Endelig bemærkes, at der kun vil være en meget begrænset reduktion af elproduktion fra affaldsforbrænding, hvorfor der ikke er gjort særskilte betragtninger for den alternative produktionsform.""


Du kan læse spørgsmål og svar i sin helhed ved at trykke hér.

Du kan endvidere se den politiske aftale af 16. juni 2020 ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.