Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring: Vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

26. marts 2018
Høring: Vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Hermed sendes udkast til vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 1. del: Planer og programmer, i høring. Baggrunden for vejledningen er den nye miljøvurderingslov, som trådte i kraft d. 1. august 2017. Frist for høringssvar er torsdag den 1. juni 2018.

Følgende tekst er gengivet fra høringsbrevet:

Baggrund for vejledningen
Den ny miljøvurderingslov samler reglerne for miljøvurdering af planer og programmer med reglerne om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM) i én lov. 

Det har været et ønske fra såvel bygherrer, interessenter som myndigheder, at der udarbejdes én vejledning, og det vil også blive resultatet, men det har ikke været muligt at nå en høring over den samlede vejledning. Derfor udsendes nu den del af vejledningen, som vedrører miljøvurdering af planer og programmer. For at give en generel indføring i lovstoffet indeholder udkastet også det forord og den indledning, som vil indgå i den samlede vejledning. 

Vejledningens indhold 

Formålet med vejledningen er at lette kommunale, regionale og statslige myndigheders arbejde med miljøvurderinger af planer/programmer. Det er en bred vifte af myndigheder, som er målgruppen for denne del af vejledningen. Det er imidlertid ikke kun myndigheder, som indgår i miljøvurderingsprocessen af planer og programmer – også interesseorganisationer, rådgivere og den brede offentlighed har brug for at kunne orientere sig i såvel proces som indhold, når myndighederne træffer beslutninger omkring miljøvurdering af planer og programmer. 

Vejledningen om miljøvurdering af planer og programmer er delt op i 4 dele: 

  • En gennemgang af plan/program-begrebet i miljøvurderingsloven, se afsnit I.3.-I.4. 
  • Centrale begreber for miljøvurdering, se afsnit I.5. 
  • Processerne for miljøvurdering og screening, se afsnit I.6. 
  • Klage og søgsmål og konsekvenser af manglende miljøvurdering, se afsnit I.7. 

Vejledningen bygger på lovens forarbejder, dansk nævns- og domspraksis, de relevante EU-direktiver, EU-Kommissionens vejledning til direktivet og EU- Domstolens praksis. Særligt sidstnævnte spiller en markant rolle ved beskrivelsen af plan/program-begrebets anvendelse på generel regulering dvs. særligt lovforslag og bekendtgørelser. Vejledningen vil blive opdateret, efterhånden som EU- Domstolens retspraksis udvikles. 


Den videre proces for den samlede vejledning 
Når den del af vejledningen, som sendes i høring i dag, er rettet til efter høringen, vil den blive udgivet som endelig. Den anden del af vejledningen, som vedrører miljøvurdering af konkrete projekter, vil blive sendt i offentlig høring, så snart den er klar. Når begge dele af vejledningen (miljøvurdering af planer og programmer og miljøvurdering af konkrete projekter) er endelige, vil de blive udgivet som én samlet vejledning. 

 

Materialet kan findes her på Høringsportalen 
Find Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) her 

Frist for høringssvar er torsdag den 1. juni 2018. Høringssvar skal sendes til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med kopi til hinel@mst.dk og med angivelse af journalnummer MST-53-00014 i emnefeltet/overskriften, samt navn på afsendende institution. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.