Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring: Vejledning om anvendelse af affald til jordbrugsformål jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. Frist 25. feb.

22. januar 2018
Høring: Vejledning om anvendelse af affald til jordbrugsformål jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. Frist 25. feb.
Miljøstyrelsen er den 15. januar 2018 blevet færdig med det første hele udkast til vejledning til den nye husdyrregulering, der trådte i kraft pr. 1. august 2017. Anvendelse af affald til jordbrugsformål er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler om harmoniregler, fosforlofter, tidspunkt for udbringning mv. Vejledningen har høringsfrist den 25. februar.

Der er indført lofter for udbringning af fosfor fra både organisk gødning og handelsgødning. Fastsættelse af fosforloftet for en landbrugsbedrift sker ud fra bl.a. standardtal for de anvendte gødningstyper. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører tilsynet med reglerne om fosforlofter på jordbrugsvirksomheder gennem gødningsregnskaberne, der som noget nyt indeholder et fosforregnskab.

Anvendelse af affald til jordbrugsformål er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler om harmoniregler, fosforarealkrav og fosforlofter. En generel vejledning til dette fremgår af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens vejledning om gødsknings- og harmoniregler.  Dette betyder bl.a. at udbragt fosfor med affald på landbrugsjord fremadrettet skal fremgå af Gødningsregnskabet og dermed indgå i bedriftens samlede fosforregnskab. Kommunalbestyrelsen i brugers kommune, hvor der udbringes affald, skal derfor ikke længere monitorere og føre kontrol med mængden af udbragt fosfor med affald, da denne kontrol foretages af Landbrugs og Fiskeristyrelsen som en del af kontrol med Gødningsregnskabet.

Fosforloftet for udbringning af affald til landbrugsjord er fastsat til 30 kg fosfor pr. ha. pr. år.  Indtil 1. august 2017 var det tilladt at tilføre 90 kg fosfor pr. ha hvert tredje år. Denne praksis er efter 1. august 2017 ikke længere mulig, da fosforlofterne beregnes på årligt og bedriftsniveau. Dette er imidlertid ikke til hinder for, at eksempelvis 1/3 af bedriftens arealer i en planperiode tildeles 90 kg fosfor det enkelte år, såfremt 2/3 af bedriftens arealer i den samme planperiode ikke tilføres fosfor, således at der som gennemsnit på bedriften højst tilføres 30 kg fosfor pr. ha.  Fosfortilførslen til bedriftens arealer begrænses af bedriftens gennemsnitlige fosforloft. For en landmand, der anvender (producerer og modtager) en blanding af flere typer af gødning herunder affald, bliver bedriftens fosforloft beregnet som et vægtet gennemsnit af de anvendte typer af gødning.

N og P reglerne for anvendelse af affald til jordbrugsformål blev sidste sommer flyttet fra slambekendtgørelsen til husdyrgødnings-bekendtgørelsen. Affald blev også omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for, hvornår på året affaldet må udbringes og de detaljerede regler for udbringning på stejle skråninger og nær vandløb. Bestemmelser i slambekendtgørelsen om anvendelsen/udbringningen er beholdt i de tilfælde, hvor deres hovedformål er at begrænse udledning af tungmetaller og miljøfremmede stoffer fra affaldet, eller når der er tale om hygiejnisk begrundede anvendelses-begrænsninger.

Frem til den 26. februar 2018 modtager Miljøstyrelsen gerne bemærkninger til den nye husdyrgødningsvejledning m.fl. fra kommuner og interesseorganisationer. Herefter vil vejledningerne blive opdateret bl.a. på baggrund af de indkomne bemærkninger og det videre arbejde med forbedringen af forbindelsen mellem vejledningen og husdyrgodkendelse.dk. Især spørgsmålet om oplysningskrav, indholdet af miljøkonsekvensrapporter og udformning af kommunernes afgørelser, forventes udbygget med flere konkrete eksempler.  Bemærkningerne til den nye vejledning for de tre bekendtgørelser (herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen med flere aspekter vedr. anvendelse af affald til jordbrugsformål) kan sendes til husdyrhoering@mst.dk senest den 25. februar 2018.

 

Vejledning til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 11 (især om anvendelse af affald til jordbrugsformål, fremsendelse af deklaration og kort, fremsendelse af markkort, anvendelse af afgasset biomasse indeholdende affald på landbrugsjord samt om fosforlofter for anvendelse af affald til jordbrugsformål) kan findes her 

Vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 11 om anvendelse af husdyrgødning, affald mv. til jordbrugsformål kan findes her 

Vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 13 om harmoniregler, forforarealkrav og fosforlofter samt til kapitel 14 om fosforregnskab kan findes her 

Vejledninger til hele husdyrgødningsbekendtgørelsen kan findes her 

Bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage, m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) nr 865 af 23/06/2017 kan findes her 

Landbrugsstyrelsens vejledning om gødnings- og harmoniregler kan findes her 

DAKOFAs bio- og slamnetværks næste møde er 30. januar på Fyn, og dagsordenen kan findes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.