Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring vedrørende EU-Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)

26. marts 2018
Høring vedrørende EU-Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)
Miljøstyrelsen har sendt EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen). Frist for høringssvar 5. april 2018 kl. 12.00.

EU-Kommissionen anfører i forslaget en række grunde til at foreslå en omarbejdning af POP-forordningen (forslagets side 1-2). De vigtigste ændringer består i at tilpasse POP- forordningen til Lissabontraktaten og den generelle kemikalielovgivning og at inddrage Det Europæiske Kemikalieagentur i de opgaver, forordningen indebærer. Revisionens generelle virkninger ventes at blive begrænsede. Ændringernes vigtigste virkninger kan sammenfattes således: 

  • De foreslåede ændringer vil give større klarhed, gennemsigtighed og retssikkerhed til fordel for alle parter, der er involveret i gennemførelsen af forordningen 

  • Nogle opgaver overgår fra Kommissionen til Agenturet, hvilket skulle mindske de samlede omkostninger og øge den videnskabelige viden, der er til rådighed for gennemførelsen af forordningen 

  • Det aktuelle høje beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet opretholdes. 


Høringssvar til forslaget sendes senest torsdag den 5. april 2018, kl. 12.00 til mathe@mst.dk med angivelse af ’Høringssvar vedr. POP-forordningen’. 

EU-kommissionens forslag findes her på høringsportalen 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.