Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring: Tekstilaffald og mere om piktogrammer i nye vejledninger om sortering og indsamling

07. april 2022
Høring: Tekstilaffald og mere om piktogrammer i nye vejledninger om sortering og indsamling
Nu er de nationale, udbyggede sorteringskriterier og mulige indsamlingsmåder for tekstilaffald sendt i høring. De indgår i Miljøstyrelsens udkast til ny Vejledning om sorteringskriterier og udkast til ny Vejledning om indsamling af husholdningsaffald. Afsnittene om piktogrammer er også væsentligt udbyggede i de to høringsudkast. Frist for høringssvar er 3. maj 2022 kl. 12.00.

Miljøstyrelsens udkast til nye vejledninger er blevet diskuteret i en følgegruppe nedsat af styrelsen og afspejler for tekstilaffaldet i meget høj grad anbefalingerne i Miljøprojekt nr. 2169 fra 2021. Afsnittene om piktogrammer og mærkning er udbyggede og informative og kan anbefales at læse. Der er også ændret lidt i sorteringsvejledningen for farligt affald mht. spraydåser og mindre trykflasker. Denne og visse af de andre ændringer efterkommer ønsker udtrykt under høringen af affaldsbekendtgørelsen, herunder dens bilag 6 med sorteringskriterier (se evt. link nederst i nyheden). Denne nyhed her fokuserer på hovedændringen i vejledningerne, hvilket vedhører tekstilaffald.

De nye, udbyggede sorteringsvejledninger for tekstilaffald

Tøj og tekstil indsamles i to separate strømme

  • En strøm omfatter tøj og tekstil til genbrug og indsamles af frivillige, velgørende og private organisationer samt virksomheder
  • En anden strøm er tekstilaffald til genanvendelse og indsamles i en kommunal indsamlingsordning. Hvis det indsamlede tekstilaffald indeholder tøj og tekstiler, der kan forberedes med henblik på genbrug, skal kommunerne sikre at dette bliver udsorteret til forberedelse med henblik genbrug (f.eks. rengøring).

Der er opstillet en positivliste og en negativliste for den kommunale indsamling af tekstilaffald til genanvendelse på samme måde som for de andre fraktioner.

Positivlistens sorteringskriterier indeholder udelukkende tekstilaffald i form af tøj og tekstil, som er hullet, slidt, plettet eller på anden måde ødelagt. Tekstilaffaldet skal desuden være tørt og uden organisk materiale som madrester og jord. 

Negativlisten over det, som ikke må udsorteres som genanvendeligt tekstilaffald, nævner genbrugsegnet tøj og tekstil (herunder lædertøj, regntøj, sko, støvler, bælter og tasker). På listen er også tekstilaffald, som er vådt/muggent/beskidt af madrester eller jord (men intet krav om vasket tekstilaffald) eller som indeholder uønskede stoffer, der kan give problemer i genanvendelsen (fx kemikalie-, olie- eller malingpletter samt visse imprægneringsmidler).

Det skal huskes, at hvis kommunen har etableret en henteordning for tekstilaffald inden den 1. januar 2022, så gælder de nye krav mht. sorteringskriterier og mærkning først fra den 1. juli 2023 jf. affaldsbekendtgørelsens § 82. Det fremgår af høringsbrevet af 5. april 2022, at vejledningerne forventes offentliggjort senest den 1. juli 2022. (Red.: Det må betyde, at etableres en indsamlingsordning for tekstilaffald i første halvår af 2022, så skal affaldsbekendtgørelsen, inkl. bilag 6, følges og dermed implicit, at de kommende vejledninger også, i videst mulige omfang, skal følges). 

Indsamlingsordninger for tekstilaffald

Ved alle boligtyper må indsamlingen foregå som en af følgende muligeheder:

  • Afhentning af pose i forbindelse med storskraldsindsamling eller bestilleordning.
  • Afhentning af pose placeret i beholder med papir eller papir/pap (tekstilaffaldet skal være tørt, poserne skal være så stærke, at de ikke går i stykker under indsamling og komprimering).
  • Hustandsnær indsamling i container placeret i rimelig gåafstand fra boligen. Kommunen kan evt. tillade velgørende organisationer at opstille containere til genbrug ved siden af containerne til tekstilaffald. Det anbefales at uddele poser til tekstilaffald i denne ordning for at markere forskellen mellem genbrugs- og affaldscontainere.
  • Indsamling i særskilt beholder anbefales ved etageboliger, hvor mængderne er tilstrækkeligt store.

Det anbefales dog for alle fire indsamlingsmodeller at uddele poser til tekstilaffaldet, da det er vigtigt for kvaliteten af tekstilaffaldet, at det holdes tørt og uforurenet af andet affald. Det anbefales også, at poserne er gennemsigtige og mærket med piktogrammet for tekstilaffald.

Genopfriskning af formålene med vejledningerne

Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald giver retningslinjer for sortering af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv, så sorteringskriterierne stemmer overens med affaldsbekendtgørelsens bilag 6.

Vejledning om indsamling af husholdningsaffald giver retningslinjer for kommuners og affaldsselskabers indsamlingsordninger, så ordningerne lever op til affaldsbekendtgørelsens krav til indsamling af husholdningsaffald. Der vejledes også om andre elementer af indsamling af husholdningsaffald for at fremme en strømlining af indsamlingen på tværs af landet. Der er bl.a. en oversigt og beskrivelse af kravene til ordninger for indsamling af husholdningsaffald i affaldsbekendtgørelsen, og begreber relateret til ordningerne og øvrige rammer for strømligningen beskrives yderligere.

Miljøstyrelsen skal have modtaget eventuelle høringssvar senest d. 3. maj 2022 kl. 12.00. 

Find Miljøstyrelsens høringsbrev af 5. april 2022 og udkast til de nye vejledninger på høringsportalen her

Læs evt. DAKOFAs nyhed ”Ny affaldsbekendtgørelse gældende fra 1. januar 2022” fra den 3. januar 2022 her (i nyheden er der også link til høringsnotatet med noget om de nye (kortfattede) sorteringskriterier for tekstilaffald).

Den gældende Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald nr 9920 af 09/12/2020 kan findes på Retsinformation her og den gældende Vejledning om indsamling af husholdningsaffald, nr. 9926 af 14/12/2020 her  

Find evt. Miljøstyrelsens rapport "Sortering og indsamling af tekstilaffald fra husholdninger. Analyse og forslag til standarder", Miljøprojekt 2169 fra maj 2021, her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.