Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring over udkast til bekendtgørelse om Affaldsregisteret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

26. april 2017
Høring over udkast til bekendtgørelse om Affaldsregisteret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Energistyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed i høring. Bekendtgørelsesudkastet indeholder primært ændringer, der understøtter automatisk sagsbehandling og betalingskortløsning for gebyrbetaling.

Som led i ”Aftaler om vækstpakke 2014” skal de statslige sagsbehandlingstider reduceres på en række områder. Indførelse af regler om automatisk sagsbehandling kræver en ændring af bekendtgørelse om Affaldsregisteret og om godkendelse af indsamlingsvirksomhed (affaldsregisterbekendtgørelsen).

Affaldsregistret var et centralt element i den politiske aftale fra 2007 om konkurrenceudsættelse af det genanvendelige erhvervsaffald. Affaldsregisteret er et register, som virksomheder, der håndterer genanvendeligt erhvervsaffald, skal være registreret i. Affaldsregistret administreres af Energistyrelsen. Registret tjener et dobbelt formål. Det understøtter, at affaldsproducerende virksomheder i at finde aktører, der kan foretage affaldshåndtering. Derudover sikrer registret, at Danmark overholder EU-forpligtelser i affaldsdirektivet om at oprette et register over affaldsaktører.

Udkastet til bekendtgørelsen afspejler den it-mæssige løsning i forbindelse med ansøgning og automatisk sagsbehandling for transportører, mæglere, forhandlere og indsamlingsvirksomheder uden forbehandlingsanlæg. For indsamlingsvirksomheder med forbehandlingsanlæg, indsamlingsvirksomheder med dokumentation for kvalifikationer, der kan sidestilles med indsamlerbevis, genanvendelsesanlæg og eksisterende kommunale behandlingsanlæg er der fortsat manuel sagsbehandling. Der er ikke ændret i de eksisterende regler for manuel sagsbehandling for disse virksomhedskategorier. 

Udover de ændringer, der understøtter automatisk sagsbehandling og gebyrbetaling med betalingskort indeholder den nye bekendtgørelse følgende ændringer:

  • Opdatering af indledning med hjemmelshenvisninger, herunder ny henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 79b stk. 1 (automatisk sagsbehandling).
  • Opdatering af § 8 om registrering af kommunale behandlingsanlæg, idet alle ansøgninger efter affaldsbekendtgørelsen om godkendelse som kommunalt behandlingsanlæg, der kan behandle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, er færdigbehandlede.
  • Krav om oplysninger til brug for registreringen af virksomheder, jf. §§ 5-8, samles i en ny § 9
  • Ikke længere krav om, at personer med indsamlerbevis skal have ledende stilling i indsamlingsvirksomheder, jf. § 16 (tidligere § 15).
  • Nyt kapitel 7 (ny § 26) om afregistrering i Affaldsregistret. Der er tale om en kodificering af praksis og allerede gældende ret.
  • Fjernelse af strafbestemmelse for manglende gebyrbetaling. 
  • Gebyrerne for de omfattede virksomheder sænkes med ca. 1/3 for at sikre, at ordningen hviler i sig selv frem mod 2019.

Høringssvar sendes til Energistyrelsen på e-mailadresse ens@ens.dk med kopi til jsl@ens.dk og med angivelse af journalnummer 2016-8609 i emnefeltet. Fristen for høringssvar er udgangen af fredag den 19. maj 2017.

Del denne side