Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring om betaling for tilsyn med affaldssektoren

17. maj 2022
Høring om betaling for tilsyn med affaldssektoren
Bekendtgørelsen, der sendes i høring, har som overordnet formål at sikre, at Forsyningstilsynets gebyropkrævning svarer så præcist som muligt til de faktiske omkostninger, deres opgaver medfører.

Klima-, energi- og forsyningsministeren fremsatte den 30. marts 2022 forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet (L 153), hvorefter der bl.a. skal etableres et skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren.

Forsyningstilsynet skal stå for det nye tilsyn, og Forsyningstilsynets opgaver skal finansieres ved gebyrer som opkræves hos kommunerne. Forsyningstilsynet har derfor sendt udkast til Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse i høring.

Gebyrerne fordeles i overensstemmelse med ovenstående lovforslag mellem timeafregnede gebyrer og grundgebyrer. De timeafregnede gebyrer finder anvendelse i forhold til tilladelser, godkendelser, ansøgninger m.v., mens grundgebyrer finder anvendelse, hvor der er en modydelse i bredere forstand så som tilsyn, markedsovervågning eller bredere analyser. Grundgebyrerne bliver fordelt mellem kommunerne i forhold til produceret ton affald i den enkelte kommune.

Gebyrsatserne i bekendtgørelsen er beregnet på grundlag af en opgørelse, som til sammen sikrer 8 mio. kr. til Forsyningstilsynets opgaver i forhold til tilsynet med affaldssektoren.

IKRÆFTTRÆDELSE

Den nye bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1. juli 2022., under forudsætning af, at ændringerne til lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet vedtages af Folketinget.

Forsyningstilsynet forventer yderligere at sende en opdateret udgave af Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om Forsyningstilsynet i høring i løbet af andet halvår 2022.


HØRINGSFRIST

Forsyningstilsynet anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger senest den 10. juni 2022.

Indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk) efter endt høringsperiode.

Spørgsmål vedrørende beregningsmetoden eller beregningen af satserne kan rettes til specialkonsulent Jytte Runa Jakobsen på telefon 41715412 eller e-mail til jrja@Forsyningstilsynet.dk.

Eventuelle yderligere spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Søren Asbjørn Christensen Stenbøg på telefon 29488110 eller på e-mail sste@Forsyningstilsynet.dk.

Du kan se selve udkastet til bekendtgørelsen ved at trykke hér.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.