Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring om ændring af bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

23. august 2021
Høring om ændring af bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Som noget nyt skal der ved indberetning af import eller eksport indberettes, hvor meget af det importerede eller eksporterede affald, der henholdsvis forberedes med henblik på genbrug, reelt genanvendes, undergår anden endelig materialenyttiggørelse, forbrændes eller deponeres forud for affaldets endelig slutbehandling.

Miljøstyrelsen har netop udsendt udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1987 af 28. november 2020 om Affaldsdatasystemet. Høringssvar skal indsendes senest den 27. september 2021, og bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2022.

Baggrund

EU-Kommissionen vedtog den 30. maj 2018 direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald (affaldsrammedirektivet). Direktivet indeholder væsentlige ændringer til det tidligere direktiv om affald.

For at sikre overensstemmelse med målsætningerne i direktivet og som led i omstilling til en europæisk cirkulær økonomi med høj ressourceeffektivitet, skal medlemslandene træffe nødvendige foranstaltninger for at nå følgende mål, som er fastsat i direktivets artikel 11, stk. 1, litra c, d og e, om

  • Senest i 2025 at forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald skal øges til mindst 55 vægtprocent
  • Senest i 2030 at forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald skal øges til mindst 60 vægtprocent
  • Senest i 2035 at forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald skal øges til mindst 65 vægtprocent

Målsætningerne fremgår også i Regeringens Handlingsplan for cirkulær økonomi – National Plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032.

Fremover stilles der derfor ændrede krav til indberetningerne til Affaldsdatasystemet. Indberetningskravene følger således af EU’s reviderede affaldsdirektiv, hvorefter der indføres en ny opgørelsesmetode for reel genanvendelse af affald, som fremover skal anvendes til overvågning af opfyldelsen af de fastsatte genanvendelsesmål.

De nye krav til indberetningerne vedrører virksomheder, som skal indberette til Affaldsdatasystemet vedrørende enten importeret affald til behandling i Danmark eller eksporteret affald til behandling i udlandet. Affaldsdatasystemet ændres, så affaldsimporterende og -eksporterende virksomheder skal oplyse affaldets endelige behandling, fordelt på de forskellige behandlingsformer.

I Danmark indberettes affaldsdata til Affaldsdatasystemet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet. Bekendtgørelse om affaldsdatasystemet ændres, således at direktivets krav til mål og beregning af målene i direktivet kan opfyldes gennem nye krav til indberetning i Affaldsdatasystemet.

Ændringer foretaget som konsekvens af EU-retlig implementering

Indberetning af affaldsdata

Ændringerne i bekendtgørelse om Affaldsdata implementerer affaldsdirektivets artikel 11a, stk. 3.

Som noget nyt, skal der ved indberetning af import, eksport eller eksport producent indberettes, hvor meget af det importerede eller eksporterede affald der henholdsvis forberedes med henblik på genbrug, reelt genanvendes, undergå anden endelig materialenyttiggøres, forbrændes og/eller deponeres forud for affaldets endelig slutbehandling. Ændringen fremgår af bekendtgørelsesudkastets bilag 1, afsnit 5.

Andre ændringer

Udkastet tilføjer bestemmelsen § 11, stk. 4, hvormed der foretages en ændring i indberetningspligten for indberetning af farligt affald, som affaldsindberetter har modtaget fra privatpersoner. Ændringen er begrundet i hensyn til databeskyttelseslovgivningen. Af hensyn til efterlevelse af databeskyttelseslovgivningen, vil behandling af personoplysninger i Affaldsdatasystemet fremover begrænses i mest muligt omfang, hvor personoplysninger ikke er relevante for indberetningen. Fremover vil der derfor blive indberettet oplysninger om kommune. Ændringen medfører et mere overskueligt Affaldsdatasystem, og påvirker ikke kvaliteten af de data, der fremgår af Affaldsdatasystemet.

Herudover foretages justeringer af H- og E-koder i bekendtgørelse om Affaldsdatasystemets bilag 2, for at gøre indberetning af data om affaldsfraktioner mere overskueligt og brugervenligt. I udkast til bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet er både den tidligere og nye oversigt vedlagt. Herudover er der i foretaget mindre rettelser og præciseringer i øvrigt i bekendtgørelsens bilag. Derudover foretages der præciseringer i bekendtgørelsen, som er nødvendige for forståelsen af de pågældende bestemmelser samt øvrige tekstnære bemærkninger.


Tryk hér for at læse hele høringsbrevet eller udkastet til bekendtgørelsen.

 

 

 

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.