Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring: Ny PRTR bekendtgørelse - frist 2. september

03. august 2015

Høringen vedr. en ny "Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)". Med den nye bekendtgørelse udfases de grønne regnskaber. PRTR- forordningen er fortsat i kraft, og nogle virksomheder vil fremadrettet skulle indberette PRTR-data til Miljøstyrelsen én gang årligt, hvor de hidtil har indberettet grønne regnskaber, indeholdende bla. PRTR-data.

I en årrække har visse danske virksomheder været forpligtede til at indberette miljødata for deres virksomheder til Miljøstyrelsen i form af de såkaldte grønne regnskaber. Disse virksomheder fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 210 af 3.  marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger.

I 2006 udstedte EU en forordning (PRTR-forordningen1) om indberetning af udledninger af forurenende stoffer over visse tærskelværdier til en fælles europæisk database (E-PRTR). Virksomheder, som skal indberette PRTR-data, fremgår af PRTR-forordningen. I 2010 blev bekendtgørelsen om grønne regnskaber og PRTR-bekendtgørelsen skrevet sammen i én bekendtgørelse.

Der er ca. 300 virksomheder fordelt på ca. 450 enheder, som i dag indberetter grønne regnskaber. Ca. 260 af disse indberetninger indeholder samtidigt PRTR data, som Miljøstyrelsen sender videre til EU's register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR-register).

Indsendelsen af PRTR-data til Miljøstyrelsen forventes som hidtil i praksis at foregå ved, at virksomheden afslutter PRTR-indberetningen i det indberetningssystem, der vil blive stillet til rådighed. Herefter vil virksomhedens PRTR-indberetning inklusiv myndighedens udtalelse samt eventuelle kommentar fra virksomheden automatisk blive sendt til Miljøstyrelsen.

Det er virksomhedens tilsynsmyndighed, der kvalitetsvurderer udkast til PRTR indberetning. Den myndighed, der har godkendelsesforpligtelsen over for virksomheden efter § 5, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed, har tilsynsforpligtelsen efter PRTR bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens høringsbrev og udkast til ny bekendtgørelse kan findes på høringsportalen her 

Bemærkninger sendes til Miljøstyrelsen senest onsdag den 2. september 2015

EU's PRTR forordning kan findes her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.