Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring: Konsekvensrettelser af seks affaldsrelaterede bekendtgørelser. Frist 3. maj.

12. april 2019
Høring: Konsekvensrettelser af seks affaldsrelaterede bekendtgørelser. Frist 3. maj.
Bekendtgørelserne rettes pga. den nye bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed - kun få andre, små ændringer. Frist for høringsvar er den 3. maj.

Miljøstyrelsen har sendt udkast til ændringer i følgende bekendtgørelser i høring:

-- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

-- Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

-- Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg

-- Bekendtgørelse om miljøtilsyn

-- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lovom husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

-- Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

 

Uddrag af Miljøstyrelsens høringsbrev

Uddrag vedr. bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Som følge af bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed ophæves afsnit 17, 18, 20, 21 og 22 i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1. Ophævelsen er begrundet med indførelsen af generelle regler i bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed.

I forbindelse med offentliggørelsen af BAT-konklusioner for affaldsbehandling har Miljøstyrelsen udført en analyse af, hvordan BAT-konklusionerne i praksis skal udmøntes. Analysen har vist, at standardvilkårene kun dækker en del af BAT-konklusionerne. For at undgå to samtidige regelsæt at administrere efter, har Miljøstyrelsen valgt at fjerne standardvilkårene afsnit 23 – 27 og 29 i standardvilkårsbekendtgørelsen. Derfor vil det fremover alene være BAT-konklusionerne, der er regulerende og der vil ikke være standardvilkår for områderne omfattet af de nye BAT-konklusioner. Miljøstyrelsen vil udarbejde Spørgsmål/Svar som hjælp til udmøntningen af BAT-konklusionerne, når de gældende godkendelser skal revurderes og nye udformes.

Uddrag vedr. bekendtgørelse om miljøtilsyn

Miljøtilsynsbekendtgørelsen ændres, således at virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed, underlægges de samme tilsynsregler som i dag. I udkastets § 1, stk. 2, er virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed således indsat. Endvidere er virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav om affaldshåndteringsvirksomhed, indsat i tilsynsbekendtgørelsens § 2, så de indgår i samme kategori for fastsættelse af tilsynsfrekvensen som virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2.

Der indføres en pligt for tilsynsmyndighederne til at foretage et opstartstilsyn senest tre måneder efter, at en nyetableret virksomhed omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed har igangsat driften. Der henvises til den foreslåede ændring i udkastets § 2, nr. 11, og § 8.

Uddrag vedr. bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Definitionen af et ”miljøgodkendt anlæg” udvides, således at begrebet omfatter anlæg anmeldt og registreret efter bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed. Virksomheder anmeldt og registreret efter bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed indsattes endvidere i bekendtgørelsens bilag 6 (retningslinjer til håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af producentansvar og andet affald af elektrisk og elektronisk udstyr).

Miljøstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at definitionen på fraktion ”1) stort udstyr” ikke er defineret tilstrækkeligt præcist ved den seneste revision af elektronikaffaldsbekendtgørelsen, således at den tidligere anvendte definition på fraktion ”1) Store husholdningsapparater” (tidligere i bilag 2) ikke blev overført korrekt til den nye § 28. Definitionen er rettet i udkastets § 28, stk. 2, nr. 1 og tilsvarende i bilag 9

Uddrag vedr. bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Standardvilkårsbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår ved godkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsen for en række listepunkter opført på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 (IED-virksomheder) og godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (virksomheder ikke omfattet af IE-direktivet). Standardvilkårsbekendtgørelsen indeholder standardvilkår for otte aktiviteter (listepunkter) opført på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Vilkårene fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 23-30 i bilag 1. Med ændringen af standardvilkårsbekendtgørelsen foreslås det at ophæve afsnit 23-27 og 29 i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1. Dette betyder, at det fremover alene vil være BAT-konklusionerne, der er regulerende og der vil ikke være standardvilkår for aktiviteter omfattet af de nye BAT-konklusioner for affaldsbehandling.

Evt. høringssvar skal være miljøstyrelsen i hænde senest den 3. maj 2019.

Miljøstyrelsens høringsbrev og udkast til de seks reviderede bekendtgørelser kan findes på høringsportalen her 

Se evt. præsentationerne fra DAKOFAs seminar den 27. marts om udkastet til en bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed. Præsentationerne kan findes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.