Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring: Klimastatus og –fremskrivning 2022 og Global Afrapportering 2022

06. maj 2022
Høring: Klimastatus og –fremskrivning 2022 og Global Afrapportering 2022
Der forventes væsentligt højere CO2-emissioner fra biogasanlæg end tidligere beregnet. Den politisk aftalte tilpasning af affaldsforbrændingskapaciteten kan nås i 2035, fem år senere end aftalt, ved at undlade at levetidsforlænge pensionsmodne ovnlinjer. Kulstoffangst og -lagring i Danmark indgår med 0,4 mio. ton CO2 årligt fra 2025 og 0,9 mio. ton CO2 årligt fra 2030. Høringsfrist for indsendelse af evt. bemærkninger er den 19. maj kl. 24.

Energistyrelsen har offentliggjort udkast til Klimastatus og -fremskrivning 2022, herunder Global Afrapportering 2022. Der er flere vigtige beregninger for affaldssektoren, herunder bl.a.:

 • Forudsætningerne om udslip af metan fra biogasanlæggene er nu opjusteret fra 1 til 2,9 % og de forventede CO2-emissioner fra biogasanlæg derfor væsentligt højere. Sammen med den forventede større biogasproduktion er der beregnet en fordobling af CO2 emissionen i 2030 i forhold til i 2020.
 • Hvis gamle biogasanlæg tætnes, og nye biogasanlæg kan bygges mere tætte med lavere lækage end i dag, så kan CO2-emissionen blive 0,4 mio. tons CO2 lavere i 2030 end i 2020, viser en følsomhedsberegning. Energistyrelsen forventer nye lovkrav i 2022 med dette formål.
 • Affaldsforbrændingsanlæggene forventes at udlede ekstra 0,6 mio. tons fossilt CO2 i år 2030 end beregnet, hvis den politisk aftalte tilpasning af affaldsforbrændingskapaciteten omgøres til at følge ovnlinjernes pensionsalder, dvs. uden større reinvesteringer i levetidsforlængelse. Det vil betyder, at kapacitetstilpasningen opnåes i 2035 i stedet for i 2030 (se figur tilknyttet denne nyhed).
 • Kulstoffangst og -lagring er med de givne forudsætninger indregnet med 0,4 mio. ton CO2 årligt fra 2025 og i alt 0,9 mio. ton CO2 årligt fra 2030.

Klimastatus og –fremskrivning 2022 er en redegørelse for, hvordan Danmarks drivhusgasudledninger har udviklet sig fra 1990 til 2020, samt en teknisk, faglig vurdering af, hvordan udledningen af drivhusgasser samt energiforbrug og –produktion vil udvikle sig frem mod 2035 i et såkaldt ”frozen policy”-scenarie. Forudsætningerne, herunder om brændselspriser og CO2-kvotepris, er fastlagt ultimo 2021. Fremskrivningen medregner således ikke senere politiske aftaler, fx den politiske aftale fra marts 2022 om støtte til PtX, eller senere udvikling på energimarkeder, her især de afledte effekter af krigen i Ukraine.

Nogle resultater fra klimafremskrivningen:

 • De samlede danske drivhusgasudledninger opgjort efter IPPCs retningslinjer udgjorde 44,9 mio. tons CO2 i 2020 og forventes at udgøre 33,5 mio. tons CO2e i 2030. Der mangler reduktioner på 10,1 mio. tons CO2e for at nå 70 pct. målet i 2030.
 • Affaldssektorens andel af Danmarks samlede CO2-udledninger udgjorde i 2,9 mio. tons CO2 i 2020 og forventes at udgøre 2,3 mio. tons CO2 i 2030, Det svarer til 6 % i 2020 og 7 % i 2030 af Danmarks samlede drivhusgasudledninger. 
 • I 2030 forventes affaldssektorens CO2-udledningerne at udgøre 0,8, mio. tons fra biogaslækage, 0,7 tons fra affaldsforbrænding, 0,4 mio. tons fra deponi, 0,2 mio. tons fra kompostering og 0,2 mio.tons fra spildevand/renseanlæg.
 • Opgraderet biogas ventes at udgøre en markant større andel af det danske ledningsgasforbrug og grøn ledningsgas forventes at udgøre 75% i 2030 og 92 % i 2035.
 • El- og fjernvarmesektoren andel af Danmarks samlede CO2-udledninger forventes af være under 1 % i 2030.
 • Landbrug, skove, gartneri og fiskeri forventes udlede 5 % mindre CO2 frem mod 2030, men sektorens andel af Danmarks samlede udledninger vokser til 45 %.
 • Transportsektoren forventes udlede 20 % mindre CO2 frem mod 2030, men sektorens andel af Danmarks samlede udledninger vokser til 32 %.

Global Afrapportering 2022 opgør blandt andet Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk og beskriver, hvordan dansk myndighedssamarbejde, klimadiplomati og teknologieksport bidrager til at nedbringe udledningerne i udlandet. Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk er en opgørelse af drivhusgasudledninger både i Danmark og i udlandet knyttet til dansk forbrug. Det konkluderes bl.a. at:

 • Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk var 63 mio. ton CO2e i 2020. Det svarer til 11 ton CO2e pr. dansker.
 • Danmark eksporterede i 2021 for knap 20 mia. kr. grøn miljøteknologi og 65 mia. kr. grøn energiteknologi. Det vurderes, at dansk eksport af grøn energiteknologi i 2021 har potentiale til at reducere de globale udledninger med mellem 119 og 215 mio. ton CO2 over teknologiernes levetid. Det svarer til en reduktion på mellem 5-8 mio. ton CO2 pr. år.

 

Energistyrelsen afholder orienteringsmøde om rapporterne den 12. maj kl. 09.00-12.00. Tilmelding pr mail til imret@ens.dk og kf@ens.dk (eller på telefon 3392 6812) med angivelse af navn, organisation og om deltagelse er fysisk eller virtuelt.

Deadline for bemærkninger til rapporterne er 19. maj 2022 kl. 24.00. Bemærkninger sendes til KF@ens.dk.

Find Energistyrelsens ” Klimastatus og –fremskrivning 2022” fra 28. april 2022, inkl. notater, her 

 • Under samme link findes også Sektornotaterne, herunder 7B Forbrug og sammensætning af ledningsgas, 9A Affaldsforbrænding, 9B Øvrigt affald og spildevand.
 • Under samme link findes også Forudsætningsnotaterne, herunder 9B Affald (ekskl. affaldsforbrænding) og spildevand.

Find Energistyrelsens ”Global Afrapportering 2022” fra 29. april 2022, inkl. notater, her. Under samme link findes også mange Baggrundsnotater mv.

Find styrelsens pressemeddelelser om høringen af Klimafremskrivning 2022 her og om høringen af Global afrapportering 2022 her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.