Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring: Gødningsbekendtgørelsen 2018/2019. Frist 11. juni.

18. maj 2018
Høring: Gødningsbekendtgørelsen 2018/2019. Frist 11. juni.
Bekendtgørelsen om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019 er i høring. Nu bl.a. med mulighed for C/N analyse af anden organisk gødning og angivelse af faktisk udnyttet andel kvælstof, og om brænding af husdyrgødning i ikke-affaldsforbrændingsanlæg. Høringsfrist 11. juni 2018.

Den kommende Gødningsbekendtgørelse 2018/2019, som Landbrugsstyrelsen har sendt i høring, indeholder mindst et par ting, som kan være relevante for affaldsfolket. Den indeholder bl.a. en del bestemmelser om brænding af husdyrgødning i brændingsanlæg, som ikke er affaldsforbrændingsanlæg og ikke omfattet af Industriel Emissions Direktivet. Bekendtgørelsen er dermed et led i den danske implementering af ændringer fra 2014 og 2017 til EU’s Animalske Biprodukts-forordning, som tillod afbrænding af husdyrgødning på lempeligere betingelser end i affaldsforbrændingsanlæg jf. Industriel Emissions Direktivet.

De foreslåede ændringer jf. den kommende Gødningsbekendtgørelse forudsætter i et vist omfang en justering af hjemmelsgrundlaget i Gødningsloven. Dette er sket gennem Lovforslag 2016 om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.. Dette lovforslag blev vedtaget af folketinget den 15. maj.

Gødningsbekendtgørelsen vil fremover operere med følgende definitioner:

  • Forbrændingsanlæg: Et anlæg der er godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, der kan forbrænde affald i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald.
  • Brændingsanlæg: Et anlæg der er godkendt efter artikel 24, stk. 1, litra d, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 for så vidt angår brænding af husdyrgødning som brændsel i anlægget.

Det er meningen, at kvælstofindholdet i husdyrgødning sendt til (for-) brændingsanlæg kan trækkes fra gødningsregnskabet for bedriften, mens dette ikke er tilfældet for gødningens indhold af fosfor. Der lægges således op til, at (fosforen i) asken skal anvendes som gødning efterfølgende. Det må forventes, at aske fra husdyrgødning optages på bioaskebekendtgørelsens bilag 1 under en kommende revidering af denne bekendtgørelse.

Den kommende Gødningsbekendtgørelse 2018/2019 giver også mulighed for at udnyttelsen af kvælstof fra anden organisk gødning (end husdyrgødning) kan medtages med den faktiske anvendelse i stedet for de angivne standarder fastsat for de specifikke gødningstyper. Det fremgår af en ny § 21 stk 6, som også kræver at C/N forholdet i givet fald skal oplyses.

Eventuelle bemærkninger til høringsudkastet skal være Landbrugsstyrelsen i hænde senest den 11. juni 2018.

Landbrugsstyrelsens høringsbrev og udkastet til den nye Gødningsbekendtgørelse 2018/2019 kan hentes på Høringsportalen her 

 

Den netop vedtagne L 216 Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Målrettet kvælstofregulering m.v.). kan findes på Folketingets hjemmeside her  

Se følgende to ændringer til EUs animalske biproduktsforordning, som tillader og regulerer brænding af husdyrgødning og samtidigt påpeger, at restprodukter (fx aske, red.) skal nyttiggøres eller, hvis det ikke er hensigtsmæssigt, bortskaffes eller anvendes i overensstemmelse med de relevante EU-forskrifter:

  • Forordning nr. 592 fra 2014 om ændring af forordning 142/2011 for så vidt angår anvendelse af animalske biprodukter og afledte produkter som brændsel i brændingsanlæg. (vedr. fjerkrægødning) - kan findes på EUR-Lex her 
  • Forordning nr. 1262 fra 2017 om ændring af forordning 142/2011 for så vidt angår brugen af husdyrgødning som brændsel i brændingsanlæg. (vedr. anden husdyrgødning end fjerkrægødning) - kan findes på EUR-Lex her 

Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, nr 433 af 03/05/2017, (Gødskningsloven) - som er gældende lidt endnu (red.) – kan hentes på Retsinformation her 

Den pt. gældende gødningsbekendtgørelse, Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018, nr 963 af 12/07/2017, kan hentes på Retsinformation her 

Den gældende Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (Bioaskebekendtgørelsen,) nr 818 af 21/07/2008, kan hentes på Retsinformation her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.