Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring af RoHS-bekendtgørelsen

04. oktober 2018
Høring af RoHS-bekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriet sendte d. 4. oktober 2018 et udkast til bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektriske og elektroniske udstyr, der indeholder visse farlige stoffer (RoHS-bekendtgørelsen) i høring.

RoHS-direktivet (2011/65/EU) fastsætter grænseværdier for en række farlige stoffer, herunder bly, cadmium, krom og bromerede flammehæmmere i elektronikudstyr. 

Direktivet giver mulighed for, at virksomhederne kan søge Kommissionen om en tidsbegrænset undtagelse fra reglerne til specifikke anvendelser, såfremt der ikke er egnede alternativer, og det ikke vil svække den miljø- og sundhedsbeskyttelse, der ydes efter REACH-forordningen (1907/2006). Udkastet fornyer sådanne syv undtagelser på bilag 3 til bekendtgørelsen, som medfører, at de specifikke anvendelser angivet i undtagelserne, fortsat må bringes i omsætning i EU i en tidsbegrænset periode.

Derudover implementeres mindre ændringer i anvendelsesområdet på de specifikke områder, hvor der på baggrund af erfaringer er blevet konstateret, at reguleringen er uhensigtsmæssig, eller hvor bestemmelserne om anvendelsesområdet skaber markedsforvridning. Endelig foretages der enkelte mindre tilpasninger i forhold til direktivets ordlyd, som også justeres i denne omgang, skriver Miljø- og Fødevareministeriet.

Se det fulde høringsmaterialet her på høringsportalen

Fristen for indsendelse af høringssvar er senest den 1. november 2018.