Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring af ny bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer - frist 22. august

09. august 2022
Høring af ny bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer - frist 22. august

Den nye ordning indebærer, at producenter og importører af filtre til tobaksvarer skal afholde diverse omkostninger, herunder statens og kommunernes oprydning af henkastede cigaretskodder. Høringsfrist er den 22. august 2022.

Denne nyhed blev offentliggjort første gang 5. juli 2022

Bekendtgørelsen har til formål at udmønte miljøbeskyttelseslovens hjemler til at fastsætte detaljerede regler for en ny udvidet producentansvarsordning  for filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter (oprydningsansvar for cigaretskod). Dette i overensstemmelse med kravene i engangsplastdirektivet (direktiv 2019/904/EU af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning).

Den nye ordning indebærer, at producenter og importører af filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter, forholdsmæssigt i forhold til deres markedsandel skal afholde omkostninger forbundet med:

  • Statens og kommunernes oprydning af henkastet affald fra filtrene og den efterfølgende transport og behandling af dette henkastede affald,
  • Statens og kommunernes indsamling af affald fra filtrene, der er blevet kasseret i offentlige indsamlingssystemer, herunder infrastrukturen og driften heraf, og den efterfølgende transport og behandling af affaldet,
  • Oplysningstiltag til forbrugere om affaldshåndteringsmuligheder og om den belastning på miljøet som henkastet affald og anden uhensigtsmæssig affaldsbortskaffelse af filtrene medfører, og
  • Miljøstyrelsens indsamling af og rapportering af data vedrørende filtrene til EU-Kommissionen.

Omkostningerne dækkes via et gebyr på 0,72 øre pr. stk. filtre til tobaksvarer. Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet.

Desuden indeholder bekendtgørelsen nye krav om:

  • Registrering i producentregister
  • Regnskabspligt
  • Egenkontrol
  • Udnævnelse af repræsentanter ved fjernsalg
  • Kollektive ordninger

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 5. januar 2023. For producenter eller importører, der markedsfører filtre til tobaksvarer i perioden 5. januar – 15. juni 2023, forventes fristen for registrering i producentregisteret at være den 1. juni 2023, og fristen for gebyrbetaling for første halvår 2023 forventes at være den 15. juli 2023.

Læs mereHøringsportalen

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.