Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring af gødningsbekendtgørelse og gødningsvejledning - frist 22. juli

12. juli 2019
Høring af gødningsbekendtgørelse og gødningsvejledning - frist 22. juli
Fremover skal anvendelsen af bioaske til jordbrugsformål indberettes i gødningsregnskabet. N-udnyttelsesprocenten for kød- og benmel, børstemel og fiskemel/fiskeaffald sættes op fra 40 til 80%.

Landbrugsstyrelsen har sendt et udkast til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020 i høring sammen med høringen af udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for samme planperiode. Ændringerne til bekendtgørelsen udstedes i medfør af lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Styrelsen gør opmærksom på, at vejledningen er udarbejdet sideløbende med udarbejdelsen af bekendtgørelsen, og at det derfor tages forbehold for evt. ændringer til vejledningen som følge af evt. ændringer i bekendtgørelsen.

De væsentligste ændringer i forhold til affald er følgende:

Bioaske tilføjes som en ny gødningstype, der skal indberettes i gødningsregnskabet.

Bioaske er en fosforholdig gødning, der ikke indeholder kvælstof. Som følge af den nye gødskningslov er der i bekendtgørelsen fastsat regler om opgørelse af forbruget af fosfor fra bioaske, herunder forbrændt husdyrgødning, hvor bioaske i bekendtgørelsen inddrages som en ny gødningstype, som skal indberettes i gødningsregnskabet. I udkastet til bekendtgørelsen er bioaske defineret som gødningstyper, der hidrører fra forgasning eller forbrænding af organisk materiale, herunder de asketyper, der er omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål og forbrændt husdyrgødning.

Der er tilføjet en ny kategori til produkter af anden organisk gødning som hedder kød- og benmel, børstemel og fiskemel/fiskeaffald med en N-udnyttelsesprocent på 80 %.

Ifølge den gældende gødskningsbekendtgørelse er der forskellige udnyttelseskrav til gødningstyper under anden organisk gødning. Udnyttelseskravet er et udtryk for virkningseffekten af gødningen og fastsætter, hvor stor en mængde af den samlede gødning, der skal indregnes i en bedrifts gødningsregnskab. Styrelsen oplever i stigende grad, at der anvendes typer af anden organisk gødning, som har en højere udnyttelse end de 40 %, som kravet er for den 6. kategori ”Andre organiske gødninger”. Kød- og benmel forventes fremover at få mængdemæssigt større betydning og udbredelse og får derfor en selvstændig kategori, som på baggrund af fagligt grundlag fra Aarhus Universitet fastsættes til en N-udnyttelsesprocent på 80 %.  Til oplysning, så har anden organisk gødning et fast fosforloft på 30 kg P/ha uanset sammensætning.

Kunstgødning betegnelsen og ny defintion

Handelsgødning vil fremover blive benævnt ”kunstgødning” af Landbrugsstyrelsen og i den relevante lovning. Samtidigt defineres det nu som ’uorganiske gødninger og urea, der indeholder hovednæringsstofferne N og P og er fremstillet ved en industriel proces, og som ikke er bioaske’. 

 

Evt. kommentarer til bekendtgørelsen og/eller vejledningen skal være landbrugsstyrelsen i hænde senest den 22. juli. Find mailadresser mv i høringsbrevene. 

Høringsbrev og udkast mv. til ny gødningsbekendtgørelse kan findes på høringsportaler her  

Høringsbrev og udkast mv. til ny gødningsvejledning kan findes på høringsportalen her  

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.