Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring af EU-Kommissionens 2030-klimaplan

31. marts 2020
Høring af EU-Kommissionens 2030-klimaplan
Den europæiske klimalov er EU-Kommissionens forslag til en ny forordning med bindende mål om klimaneutralitet i 2050. Kommissionen agter at forhøje EU's 2030-mål om 40% reduktion af drivhusgasemissioner til mindst 50% og gerne op til 55% i forhold til 1990-niveauerne. Høringsfristen er 23. juni.

EU vedtog i december 2019 "Den europæiske grønne pagt" som tager sigte på at gøre Europa til verdens første klimaneutrale kontinent. Det er blandt andet udmøntet i et forslag til en bindende europæisk klimalov, som EU-kommissionen fremsatte den 4. marts.

Hvad indeholder den europæiske klimalov?

Med den europæiske klimalov foreslås et juridisk bindende mål om drivhusgasneutralitet inden 2050. Klimaloven omfatter foranstaltninger til overvågning af fremskridt og tilpasning af indsatser i overensstemmelse med dette fokus. Fremskridtene vil blive taget op til vurdering hvert femte år som led i den globale statusopgørelse i henhold til Paris-aftalen. Klimaloven angiver desuden de skridt, der er nødvendige at tage for at nå 2050-målet, herunder:

  • På grundlag af en omfattende konsekvensanalyse vil Kommissionen foreslå et nyt EU-mål for 2030 for reduktionen af drivhusgasemissioner. Denne del af loven vil blive ændret, når konsekvensanalysen er afsluttet

    • Klimalovens artikel 2, stk. 3: Senest i september 2020 foretager Kommissionen … en gennemgang af Unionens 2030-mål for klimaet, … og den undersøger mulighederne for et nyt 2030-mål for emissionsreduktionerne på 50 til 55 % sammenlignet med 1990. Hvis Kommissionen anser det for nødvendigt at ændre dette mål, fremsætter den forslag til Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, det er relevant.

  • Senest i juni 2021 vil Kommissionen gennemgå og om nødvendigt foreslå en revision af alle relevante politiske instrumenter for at opnå de yderligere emissionsreduktioner for 2030.
  • Senest i september 2023 og derefter hvert femte år vil Kommissionen vurdere sammenhængen mellem EU's og medlemslandenes tiltag med målet om klimaneutralitet og kursen for 2030-2050.
  • Medlemslandene forpligtes desuden til at udvikle og gennemføre tilpasningsstrategier for at styrke modstandsdygtigheden og mindske sårbarheden over for konsekvenserne af klimaforandringerne.

Den danske Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har udtalt, at EU-målet i 2030 bør blive mindst 55 %. Danmark har endvidere, sammen med 11 andre lande, sendt et brev til EU-Kommissionen, hvor Kommissionen opfordres til at fremlægge en plan for et styrket 2030-mål senest i juni måned. Dette er omtalt i en DAKOFA-nyhed den 5. marts. 

Hvad er formålet med høringen af 2030-klimaplanen?

Kommissionen agter at forhøje EU's 2030-mål om 40 % reduktion af drivhusgasemissioner til mindst 50 % og gerne op til 55 % i forhold til 1990-niveauerne. Med en revision af det nuværende 2030-mål lægger Kommissionen en mere gradvis kurs mod at blive klimaneutral senest i 2050. 

Høringen tilsigter at indsamle synspunkter om det ønskede ambitionsniveau for så vidt angår klima- og energipolitikker, de nødvendige tiltag inden for forskellige sektorer og udformningen af de specifikke politikker med henblik på at øge ambitionerne på klimaområdet frem mod 2030. Den har også til formål at indsamle yderligere oplysninger, herunder køreplaner, politiske oplæg og undersøgelser, der er relevante for en mere ambitiøs reduktion af drivhusgasemissionerne.

Da initiativet er bredtfavnende, opfordres alle borgere og organisationer til at deltage i høringen. En bred vifte af interessenter opfordres til at bidrage, herunder borgere og civilsamfundet, virksomheder, NGO'er og den akademiske verden samt nationale, regionale og lokale myndigheder. Udgaver på alle officielle EU-sprog stilles snart til rådighed i ugerne efter høringens start.

Feedbackperioden er 31. marts 2020 - 23. juni 2020 (midnat, dansk tid). 

Deltag i høringen gennem Kommissionens hjemmeside her 

Kommissionens forslag til Forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") COM/2020/80 final fra 4. marts 2020 kan findes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.