Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring: Ændring af affaldsforbrændings-bekendtgørelsen, frist 14. nov.

26. oktober 2017
Høring: Ændring af affaldsforbrændings-bekendtgørelsen, frist 14. nov.

Med bekendtgørelsen ændres den såkaldte 4- og 60 timers regel, således at den også omfatter affaldsmedforbrændingsanlæg og emissionsgrænseværdier for døgnmiddel mv., mod tidligere kun affaldsforbrændingsanlæg og emissionsgrænseværdier for halvtimes middel. Høringsfrist 14. nov. 2017 kl. 12.00.

Ændring skal sikre, at der i forbindelse med evt. overskridelser af emissionsgrænseværdier højst forbrændes affald uafbrudt i 4 timer. Desuden må der årligt ikke forekomme overskridelser af emissionsgrænseværdier i mere end 60 timer. Miljøstyrelsen skriver bl.a. i høringsbrevet, at den gældende affaldsforbrændingsbekendtgørelse ikke implementerer den såkaldte 4- og 60 timers regel i fuld overensstemmelse med direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). Med ændringer fremgår det nu, at reglen gælder for både affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg, og at reglen finder anvendelse for emissionsgrænseværdier ved alle midlingstider. Ændringen forventes ikke at få væsentlig økonomiske konsekvenser for danske affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg. Der er også indført en bestemmelse om, at tilsynsmyndigheden skal tage godkendelser op til revurdering og sikre, at affaldsforbrændingsanlæggene og affaldsmedforbrændingsanlæggene lever op til 4- og 60 timers reglen senest den 1. april 2018.

I et notat beskriver styrelsen, hvordan 4- og 60 timers reglen finder anvendelse i forhold til affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg. 4/60 timers reglen finder anvendelse i den faktiske driftstid, dvs. under alle driftssituationer, undtagen antændings- og udbrændingsfasen, hvor der ikke forbrændes affald, og omfatter alle overskridelser af emissionsgrænseværdier uanset årsag. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at der handles på eventuelle overskridelser af emissionsgrænseværdier, og at der ved overskridelser af emissionsgrænseværdier højst forbrændes affald uafbrudt i 4 timer. Desuden betyder bestemmelsen, at der årligt ikke må forekomme overskridelser af emissionsgrænseværdier i mere end 60 timer. Hvis der inden for et kalenderår er overskridelser udover de 60 timer, skal driften af anlægget stoppes.

For affaldsforbrændingsanlæg er der desuden absolutte maksimale emissionsgrænseværdier for CO, TOC og støv, som ikke må overskrides i situationer omfattet af 4/60 timers reglen. Ved eventuel overskridelse af disse emissionsgrænseværdier skal anlægget stoppe med at forbrænde affald. I praksis er det kun affaldsforbrændingsanlæggene, som skal opgøre antal timer i forhold til 4/60 timers reglen, og opgørelsen skal kun ske i forhold til overskridelse af emissionsgrænseværdier for halv times middel i kolonne A. Når det gælder overskridelser af emissionsgrænseværdier for døgnmiddel eller for tungmetaller eller dioxiner og furaner, betyder 4 timers reglen, at driftslederen straks skal iværksætte alle nødvendige tiltag, som sikrer, at overskridelserne bringes til ophør.

Miljøstyrelsen beklager en kort høringsfrist og skal anmode om bemærkninger til udkastet senest den 14. november 2017, kl. 12.00.

Styrelsens høringbrev, det forklarende notat med eksempler og udkast til ændret bekendtgørelse kan findes på høringsportalen via dette link