Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Highlights fra debatsessionerne på DAKOFAs årskonference

25. september 2018
Highlights fra debatsessionerne på DAKOFAs årskonference
Hvad tales der om, når det nævnes, at det organiske affald skal indgå i en omstilling til bioøkonomi? Hvad skal der ske med plastikaffaldet? Hvordan ser fremtidens systemer ud? Hvordan indgår genbrug og genanvendelse af byggeaffaldet i den visionære bygherres fremtidige behov for materialer? Det var nogle af de svære spørgsmål, som blev debatteret på DAKOFAs årskonference i Nyborg i sidste uge. Her har vi sammenfattet nogle af de pointer, som kom frem under de tre debatsessioner.

Det organiske affald i fremtidens bioøkonomi
Anne Maria Hansen fra Teknologisk Institut gav et inspirationsoplæg som indledning til sessionen om ”Det organiske affald i fremtidens bioøkonomi”. Her blev der givet flere eksempler på, hvordan vi allerede er i gang med at udnytte det organiske affald til mere end varme og el fra affaldsforbrænding. En dansk virksomhed arbejder på at opskalere produktion af dyrefoder ud fra fluelarver, som lever af organisk affald. Denne proteinproduktion baseret på en særlig art af fluer er særdeles effektiv, og det kan erstatte andet foder til fisk, kæledyr og mink. Et andet eksempel beskrev, hvordan en dansk virksomhed i et joint venture samarbejde producerer enkelt-celle-protein ud fra metan, enten fra naturgas eller biogas. Disse proteinceller kan forarbejdes til husdyrfoder og erstatte anden animalskbaseret dyrefoder.

Paneldebatten om bioøkonomi kredsede bl.a. om, hvordan biogas er en vigtig brik i at få fremtidens energisystem baseret på 100 % vedvarende energi til at hænge sammen, når vi anvender naturgasnettet som et stort energilager. Naturgasnettet kan rumme gas til tre måneders forbrug og derfor anvendes i perioder uden vind. I perioder med overskud af vindbaseret elektricitet kan gaslagrene også fyldes ved at anvende el til at producere metan ud fra CO2 og brint (CO2 udgør en stor del af biogassen, og brint fås ud fra vand).  

Alle deltagerne i bioøkonomi-debatten fremhævede, at der er et tvingende behov for en dansk bioøkonomistrategi, hvis Danmark skal udnytte det store potentiale for at være ledende på området. Bioøkonomistrategien skal være med til at vise, hvad der skal ske nationalt og lokalt, hvordan der skal reguleres på området, og den skal forholde sig til kvalitet og grænseværdier. Strategien skal se på gældende regler, men uden at løbe unødvendige sundheds-risici, og så de organiske materialer biomasse og jordarealer udnyttes på en bæredygtig måde. Endelig er en visionær bioøkonomistrategi afgørende for at fremme den finansielle opbakning til nødvendige, store demonstrationsprojekter.

Find inspirationsoplægget her

Find State of Green’s white paper ”Producing more with less. The Danish transition to a bio-based society with resource-efficient production” juli 2018 her 

Genanvendelse af plast fra husholdningerne
Genanvendelse af plast handler i høj grad om at ændre opfattelse! Det var et af nøglebudskaberne i det indledende inspirationsoplæg fra Jasper Steinhausen, Ouroboros, til sessionen om ”Genanvendelse af plast fra husholdninger”. For at komme videre er der brug for innovation i både produktion af plast og i skabelse af et marked for genanvendt plast. Og flere skal være villige til at påtage sig nye roller for at (de rigtige) ting kommer til at ske. Panelet var enige i denne opfattelse og pegede på mulighederne for at gå denne vej.

Et afgørende element er at fokusere på design til genanvendelse. Godt design kan halvere omkostningerne til genanvendelse af plast ifølge Ellen MacArthur Foundation. De tre plastpolymere PE, PP og Pet udgør i dag 75 % af plastaffaldet fra fra husholdningerne, så fokus kan rettes på produktdesign og sortering af de tre plastyper. Det kræver politisk vilje, styring og støtte til hele værdikæden. Den forventede snarlige nationale danske plastikhandlingsplan skal være mere end ”bare” en affaldshandlingsplan – og der blev henvist til gode anvisninger i EU's plaststrategi bilag 2.

Find inspirationsoplægget her

Find EU-Kommissionens pressemeddelse fra 16. januar 2018 om den europæiske plaststrategi med link til strategien, dens bilag mv. her  

Genbrug og genanvendelse i fremtidens bæredygtige byggeri
Hvad bør en visionær bygherre gøre sig af overvejelser, når han/hun skal bygge for de næste 100 år? Det var oplægget til en debat om, hvordan affaldssektoren kan bidrage til ressourceeffektivitet i fremtidens bæredygtige byggeri. Anna-Mette Monnelly, som er bæredygtighedschef i NCC, lagde hårdt ud med at påpege, at UNEP i 2016 estimerede, at behovet for bebygget gulvareal næsten fordobles frem mod 2050 (+250 mia m2). Det giver selvsagt rigtig gode vækstmuligheder for byggeriet, men som Anna-Mette understregede flere gange i oplægget, er det ikke lige meget, hvordan denne vækst kommer til at ske. Målet må nødvendigvis være at sikre stabile systemer i balance. Omstilling til bæredygtigt byggeri, herunder optimal ressourceforvaltning, er nøgler til at nå målet. Det indebærer reversible bygninger, dvs. byggeri, der kan ændres eller tilbageføres, hvor byggeriet kan opdateres og bygningsdele udskiftes, hvor driften er effektiv og genererer mindre affald. Et dyk ned i containeren på en renoveringsplads understreger behovet for en fælles indsats - både fra bygherre, myndighed, affaldsbehandlere og aftagere af sekundære ressourcer. Se debatoplægget fra Anna-Mette Monnelly her. 

Cirkulær økonomi i bygninger er en særlig indsats i Regeringens netop lancerede CØ-strategi, og debatpanelet hilste da også strategien velkommen som et vigtigt signal og et skridt i den rigtige retning. Mette Qvist fra Green Building Council Denmark glædede sig over, at bæredygtighed nu er blevet stuerent, men kunne godt have ønsket sig en mere ambitiøs strategi fra Regeringens side med håndfaste krav – et synspunkt som Palle Mørkøre fra BlueKolding bakkede op om med udtrykket "Strategien mangler kød og blod". Jesper Ring fra Frame ApS hæftede sig ved de digitale initiativer i CØ-strategien som et væsentligt bidrag til den grønne omstilling i byggeriet. 

En af de helt store udfordringer er fortsat at skabe markeder for de genbrugte og genanvendte byggematerialer. CØ-strategien berører også dette område, men ifølge debatpanelet er Regeringens forslag til initiativer ikke tilstrækkelige. Ifølge Ebbe Naamansen fra RGS Nordic hænger det i høj grad sammen med, at kvaliteten af de sekundære byggematerialer ikke er tilstrækkelig høj, og selv efter sortering og rensning vil vi have nogle produkter, som ikke kan modsvare de primære råstoffers kvalitet. Han pegede på, at vi mangler at forholde os til, hvad der kan gøres med de byggematerialer, som ikke har den fornødne kvalitet samt hele det paradigmeskifte, der ligger i at affaldssektoren skal kunne give en garanti for kvaliteten af de sekundære materialer, der sendes tilbage i nye byggematerialer. Det kræver en ny og klar ansvarsdeling.

Budskabet fra debatten var, at CØ-strategien bringer os et stykke ad vejen, men der er stadig områder, som mangler at blive adresseret, hvis visionen om bæredygtig ressourceforvaltning i byggeriet skal nås i 2050.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.