Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Håndtering og genanvendelse af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæg

Håndtering og genanvendelse af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæg
I en CØ-kontekst bør vi forbrænde mindre mængder affald, hvis der eksisterer bedre alternativer. Men da det ikke altid er tilfældet, har affaldsforbrændingsanlæggene nu et fornyet fokus på at skulle minimere mængde og farlighed af outputs og samtidig et mål om at øge kvalitet og genanvendelse af disse mængder. Dette seminar vil give et overblik over nye teknologier og den nyeste viden, og der vil være god mulighed for at udveksle viden og erfaringer med kollegaer

Der er ny forskning og en udvikling i gang netop indenfor genanvendelse og nyttiggørelse af røggasrensningsaffald, ligesom genanvendelse af slaggemetal har taget et tigerspring.

Når brændbart, ikke-genanvendeligt affald forbrændes for at reducere mængde og farlighed opnås der samtidig en væsentlig produktion af el og varme, som udnyttes effektivt her i Danmark. Men der bruges også mange ressourcer på at rense røgen, og det herved opståede affald fra røggasrensningen indeholder såvel genanvendelige stoffer som farlige stoffer, der gør håndtering og bortskaffelse til en dyr affære. Tilsvarende indeholder slaggen væsentlige mængder af metaller, som bør genanvendes, og der er tungmetaller i slaggen, som ofte er med til at begrænse anvendelsesmulighederne. 

På seminaret vil oplæg og diskussioner være med til at synliggøre, hvordan nye teknikker og det ændrede fokus for slutprodukthåndtering kan medføre positive elementer i den cirkulære økonomi.

Efter seminaret vil der mulighed for at deltage i en besigtigelsestur til AFATEK (kræver særskilt tilmelding - klik her).

Program

9:00-9:30
Registrering og morgenbrød
9:30-9:35
Velkomst og introduktion
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
9:35-10:00
Et overblik over håndtering af restprodukter fra danske affaldsforbrændingsanlæg
Tore Hulgaard, Rambøll Danmark A/S
Tore Hulgaard

Hvor store mængder, typer og kvaliteter har Danmark i dag af slagge, aske og røggas-rensningsprodukter? Hvordan anvendes de i dag og til hvilke priser? Hvad er formål og perspektiver med håndteringen?

10:00-10:25
HALOSEP forsøgsanlæg til flyveaske under etablering på Vestforbrænding
Erik Rasmussen, Stena Recycling A/S
Erik Rasmussen

Hvad kan teknologien og hvad skal de kommende forsøgskørsler vise? Hvordan kan teknologien integreres miljømæssigt og økonomisk i håndteringen af flyveaske?

10:25-10:50
Hvordan kan Achfume teknologien tilpasses flyveaske fra affaldsforbrænding?
Maria Swartling, ScanArc Plasma Technologies
Maria Swartling
ScanArc Plasma Technologies

Et svensk udviklingsprojekt arbejder på at tilpasse en plasmateknologi fra metalgenvindingsindustrien til flyveaske. SYSAV er blandt projektpartnerne.

Oplægget holdes på engelsk/svensk

10:50-11:15
Den fremtidige håndtering af flyveaske/røggasrensningsaffald i Norge
Egil Solheim, NOAH Norge
Egil Solheim
Egil Solheim
NOAH Norge
Stilling: Utviklingsdirektør NOAH
Utdannelse: Sivilingeniør NTNU Trondheim
Erfaring: 28 års industrierfaring, siste 5 år som ansvarlig for prosjekter og utviklingsoppgaver i NOAH. NOAH behandler industriens restprodukter og mottar årlig 1 million tonn restprodukter til behandlingsanlegget på Langøya.

Hvor og hvordan vil vi nyttiggøre/deponere flyveaske og andet røggasrensningsaffald fra forbrændingsanlæg mht. kapacitet og mulig større vægt på ressourceudnyttelse?

Oplægget holdes på engelsk/norsk

11:15-11:55
Frokostsandwich
11:55-12:20
Erfaringer med udsortering og afsætning af småt metal fra forbrændingsslagge
Jens Kallesøe, AFATEK A/S
Jens Kallesøe

Hvad er resultaterne fra det nye sorteringsanlæg og den ændrede praksis? Er det tid for strengere danske sorteringskrav? Hvor inddrages slaggemetal i EU-direktivernes mål?

12:20-12:45
Hovedkonklusionerne fra DRH-projektet ”Fremtidig håndtering af Flyveaske” set fra en investors/anlægsejers synspunkt
Erland Christensen, Dansk RestproduktHåndtering
Erland Christensen
Erland Christensen
Erland er direktør for Dansk RestproduktHåndtering AmbA. Han har arbejdet i energisektoren siden 1982, og har bestridt stillinger som salgs- og produktionschef hos Elsam, Kraftværkschef for både Skærbækværket og Fynsværket, Head of Heat Nordisc og EVP i Vattenfall med ansvar for anlæg i både Danmark, Sverige og Finland samt Direktør do den internationale tekniske samarbejdsorganisation og el- og varmeproducenter VGB PowerTech e.V. Erland er oprindeligt uddannet maskiningeniør, HD.

Oplæg til efterfølgende fri diskussion af de væsentligste åbne spørgsmål og miljømæssige issues ved de forskellige tekniske løsninger.

12:45-13:10
Diskussion af udfordringer og nye muligheder
13:10-13:15
Afrunding
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.

Besigtigelsestur til AFATEK

OBS! Deltagelse i besigtigelsestur til AFATEK kræver særskilt tilmelding (uden betaling) Tilmeld dig ved at klikke her

13:15-14:00
Egen transport til AFATEK

Adresse:

Selinevej 18
2300 København S
Port 11

14:00-15:30
Besigtigelse af AFTATEKs nye anlæg med forbedret udsortering af småt metal.
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

05. september 2019
kl. 09.30 - 13.15

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.600,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.700,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
22. august 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.