Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Håndtering af PFAS i affald og spildevand - brug for mere vejledning

29. august 2022
Håndtering af PFAS i affald og spildevand - brug for mere vejledning

Afløb fra nogle genbrugspladsområder kan indeholde mere PFAS end grundvands- og drikkevandskriterierne. Det gælder overfladevand fra området med fx. metalaffald, trykimprægneret træaffald og affald til deponering. Nye rensemetoder og bedre målemetoder for PFAS er under udvikling.

DAKOFA holdt et meget velbesøgt seminar om PFAS i affaldssektoren den 22. august 2022 for at få en bedre forståelse for, hvordan vi kan bedst kan håndtere PFAS-forureninger i fremtiden.

Vi har samlet nogle af hovedbudskaberne og nye oplysninger fra seminaret her:

 • Overfladeafløb fra nogle områder af genbrugspladser kan indeholde mere PFAS end de danske grundvandskriterier og drikkevandskriterier, fx. fra metalaffald og imprægneret træaffald.
 • Byggeaffald kan have højt indhold af PFAS, fx. målt på malet tapet/væv og på gulvbelægning i arkivprøver fra laboratorium.
 • PFAS-belastet beton indeholder mest PFAS i den yderste centimeter beton. PFAS fra betonen udvaskes med regnvand/overfladevand og tilføres recipienten.
 • Spildevand med 2 % tørstof kan renses for PFAS for ca. 100 kr./m3 ved brug af kulfilter og resinfilter. 
 • Kommuner har bl.a. renset afløb fra deponier for PFAS og dermed nedsat belastningen af PFAS i indløb til renseanlæg, så spildevandsslammet er på vej til igen at overholde de vejledende PFAS grænseværdier ved anvendelse til jordbrugsformål.
 • Afskumning (PFAS opkoncentreres i overfladeskum), flokkulering, keramisk mebranfiltrering mv. er under udvikling og kommercialisering for at billiggøre rensning af PFAS-forurenet spildevand.
 • Udvikling af metoder til rensning af PFAS-forurenet jord omfatter bl.a. udvaskning af PFAS med vand eller fordampning af PFAS ved temperaturer over 120-400 gr. C.
 • Udvikling af metoder til destruktion af PFAS-forurenede materialer omfatter bl.a. destruktion ved temperaturer over 800-1200 gr. C eller ved lavere temperaturer og højt tryk og evt. højt iltindhold.
 • Kommunerne efterlyser retningslinjer fra Miljøstyrelsen om udløbskrav for PFAS.
 • Der skal defineres kravværdier og bedst tilgængelige teknologier.
 • Analysemetoder, -kriterier og -krav bør ensrettet og videreudvikles.
 • På sigt kan totalindhold af organisk fluor-forbindelser komme på tale som bedste metode.
 • Danmark arbejder sammen med andre EU-lande for et generelt forbud mod import og anvendelse af PFAS i services og produkter i EU. Et PFAS-forbud med begrænsede undtagelser forventes vedtaget i EU i 2025/2026.

Teknologisk Institut gav fire punkter til overvejelse mht. forurenet jord:

 • Hvornår skal vi rense jorden vs. afværgevandet?
 • Hvornår skal vi rense på stedet eller effektivisere centralt?
 • Hvad gør vi imens teknologierne bliver udviklet/verificeret?
 • Mindre pilotanlæg, deponering eller fuldskalaanlæg?

NIRAS oplyste på DAKOFAs seminar, at regnvand over hele jordkloden ofte har højere indhold af PFAS end de danske drikkevandskriterier, og at der må forventes udslip fra affaldsforbrænding til luften med PFAS-forbindelser.

Nyhedsmediet Ingeniøren har på baggrund af et nyere interview med NiRAS beskrevet, at der må forventes en væsentlig belastning af luften med PFAS fra affaldsforbrænding. Miljøstyrelsen oplyser i interviewet, at de også vurderer, at PFAS ikke nedbrydes ved de temperaturer og opholdstider, som almindelige affaldsforbrændingsanlæg opererer med. Styrelsen oplyste på DAKOFAs seminar om indsatsen mod PFAS, hvor der bl.a. indgik et projekt omkring røggas.

Program mv. for DAKOFAs seminar "PFAS i affaldssektoren, hvor findes det og hvad kan der gøres?" fra 22. august 2022 kan findes her

Ingeniørens artikel "Overset forurening: PFAS fra skorstenene kan ende i køkkenhaver og fiskepladser" fra den 1. september 2022 kan findes her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.