Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Grundlaget for kommende råstofplaner i høring

19. januar 2015
Grundlaget for kommende råstofplaner i høring

Region Hovedstaden og Region Sjælland har sendt grundlaget for kommende råstofplaner 2016 i offentlig høring. Grundlaget består af en redegørelse for revision af Råstofplaner 2012 samt idéoplæg til Råstofplaner for 2016.

Der kan indsendes høringssvar til Region Hovedstaden frem til d. 19. februar 2015.  Redegørelsen og idéoplægget kan ses på:
rh.viewer.dkplan.niras.dk/responsive/index-normal.html, hvorfra høringssvaret også kan indsendes.

Der kan indsendes høringssvar til Region Sjælland frem til d. 23. marts 2015.  Redegørelsen og idéoplægget kan ses på:
raastofplan.regionsjaelland.dk, hvorfra høringssvar kan indsendes.

Råstofplanerne er interessante for affaldssektoren, idet genanvendelse af bygge- og anlægsaffald vil kunne indarbejdes i planerne som sekundære råstoffer til erstatning for de primære ressourcer.

Region Hovedstaden efterlyser ideer til tiltag, der kan igangsættes for at fremme erstatningen af primære råstoffer.

Om råstofplaner
Regionerne skal ifølge råstofloven udarbejde en plan for indvinding og forsyning med råstoffer (§ 5a). Råstofplanerne udarbejdes på grundlag af kortlægning af råstoffer og skal omfatte en periode på mindst 12 år.  Regionerne skal hvert 4. år gennemgå planerne mhp at vurdere, om de skal revideres/justeres.  Råstofplanen skal på baggrund af en samlet vurdering fastlægge de overordnede retningslinjer for råstofindvindingen samt fastlægge grave- og interesseområder. Råstofplanen skal indeholde en plan for indvinding og forsyning med råstoffer til brug for bl.a. bygge- og anlægsarbejde.

Om affald og genanvendelse i råstofplaner 2016 fra Region Hovedstaden (uddrag fra redegørelse for revision af råstofplan 2012.
Det nuværende forbrug af råstoffer i hovedstadsregionen ligger på ca. 6 mio. m3. Ifølge fremskrivningen vil råstofforbruget stige frem mod 2036 til op imod 10 mio m3 sand og grus. Det forudsætter, at Danmark er på vej mod økonomisk vækst, hvilket historisk set har betydet et stigende råstofforbrug. Beregninger viser, at det fremtidige forbrug af råstoffer vil overstige forbruget i 2007, hvor forbruget sidst toppede.

Råstofplan 2012 indeholder fire fokusområder, som regionsrådet besluttede skulle indgå i det fremtidige planarbejde, for at sætte øget fokus på miljøområder med særlig betydning i hovestadsregionen. De fire områder er; naturhensyn, grundvand, transport og CO2 samt affald og genanvendelse.

Fokus på Transport, CO2, affald og genanvendelse
Med baggrund i ønsket om øget ressourceeffektivitet og bæredygtighed har Region Hovedstaden en målsætning om, at reducere forbruget af primære råstoffer som sand og grus. Det tilstræbes derfor, at afkoble væksten i ressourceforbruget fra væksten i samfundet – og det vil forudsætte en højere grad af genanvendelse.

Hvert år importeres mindst 3 mio. m3 råstoffer til hovedstadsregionen. Samtidig produceres mindst 10 mio. tons overskudsjord og store mængder byggeaffald fra de mange bygge- og anlægsprojekter i hovedstadsområdet. Regionen Hovedstaden har ikke direkte indflydelse på transporten i bygge- og anlægssektoren, men igennem tiltag som skal øge genanvendelsen, ønsker regionen at mindske transporten af råstoffer, og mindske forbruget af primære råstoffer.