Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Grønt nationalregnskab for Danmark – nyskabelse med overblik

24. marts 2017

Danmarks Statistik har for første gang udgivet et grønt nationalregnskab, som belyser sammenhænge mellem økonomi og miljø ved at anvende samme afgræsninger mv. som i det traditionelle nationalregnskab. Der indgår mange oplysninger om affalds- og ressourcesektoren.

I et afsnit om affaldets økonomi fremgår det, at Danmark i 2014 anvendte 11,4 mia. kr. på tjenesterne 'renovation og indsamling af affald', mens beløbene til forbrænding, deponering og genanvendelse var på 3 mia. kr. (afgifter og moms ikke medregnet). Renovationsafgiften var i gennemsnit 2.400 kr. (inkl. moms) pr. hussstand, hvilket betød, at husstandene betalte 1,9 kr. pr. kg affald i 2014. Samlet anvendte husstandene i Danmark 5 mia. kr. (uden moms) på renovation i 2014, og således udgjorde beløbet til affaldsrenovation for erhvervslivet inkl. offentlige institutioner de resterende 9,4 mia. kr, svarende til gennemsnitlig 1,1 kr. pr kg erhvervsaffald. Affaldsbranchens indtjening fra salg af fjernvarme og el udgjorde 3,3 mia. kr. i 2014.

I et kapitel om produktion af grønne varer og tjenester fremgår, at Danmark omsatte for ca. 20 mia. kr. indenfor miljøformålet ’affaldshåndtering og genindvinding’ i 2015. Splittes dette beløb op på branchegrupper vedrører ca. 14 mia. kr. renovation og genbrug, ca. 2,5 mia. kr. er fra industri og ca. 2,5 mia. kr. fra bygge og anlæg. Beskæftigelsen indenfor affaldshåndtering er opgjort til 7.700 personer (hele årsværk).

Eksporten af grønne varer var på 84 mia. kr i 2015, heraf var 4 mia. kr. metalaffald. Eksporten af teknologier fra affalds- og ressourcesektoren opgøres ikke særskilt men indgår som en del af de generelle industrivarer. Tyskland er det absolut største marked (også) for dansk eksport af grønne varer med 28 mia. kr, mens eksporten til Sverige, USA og Storbritanien udgjorde omkring 5 mia. kr for hvert land. Øvrige større eksportmarkeder er Holland, Kina og Norge (ca. 3 mia. kr. hver), Polen, Frankrig og Finland (ca. 2 mia. kr. hver) samt Spanien, Tyrkiet, Italien, Sydkorea, Rusland og Mexico (> 1 mia. kr. hver).

De offentlige miljøbeskyttelsesudgifter afholdes især af de offentlige virksomheder, som står for 64 % af udgifterne. Det drejer sig hovedsageligt om udgifter til behandling af affald og rensning af spillevand, hvoraf driftsudgifterne udgør mere end 80 %. Udgifterne i 2015 til behandling af affald udgjorde 12 mia. kr. – indtægterne var af samme størrelse (hvile i sig selv princippet).

Det grønne skattetryk i Danmark udgjorde 4,0 % af BNP i 2015. De grønne afgifter udgjorde 8,5 % af det totale skatteprovenu i 2015, heraf vedrørte 95 % af afgifterne energi og transport. Det grønne skattetryk og de grønne afgifter har været faldende i Danmark de seneste 15 år. Sammenlignes det grønne skattetryk i 2014, er Tyrkiet på niveau med Danmark, det gennemsnitlige grønne skattetryk i EU er på 2,5 % af BNP, mens Italien, Polen og Holland ligger mellem EU gennemsnittet og Danmark.

Det er første gang, at Danmarks Statistik afrapporterer fra deres treårige projekt om udviklingen af et grønt nationalregnskab for Danmark. Regnskabet bygger på flere allerede eksisterende statistikker (f.eks. Affaldsstatistikken fra Miljøstyrelsen) og på årlige undersøgelser, hvor henholdsvis 2100 virksomheder  (> 10 ansatte) besvarer spørgsmål vedr. produktion af grønne varer og tjenester, og hvor 1000 industrivirksomheder (> 50 ansatte) leverer data om deres udgifter vedr. miljøbeskyttelse. Målet er at opnå overblik over udviklingen indenfor områderne materialestrømme, grøn økonomi og naturressource-beholdning ved at kombinere miljødata og økonomiske data og opstille disse kombinerede data i flere delregnskaber. Der udestår væsentlig udvikling for at blive mere dækkende med afrapporteringen indenfor de tre områder.

’Grønt nationalregnskab for Danmark 2014-2015’ fra Danmark Statistik kan hentes her

'Grønne varer og tjenester 2014' fra Danmark Statistik kan hentes her

'Affaldsstatistik 2014' fra Miljøstyrelsen kan hentes her