Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Glas bør ikke indsamles sammen med plastfolie, papir, pap eller tekstiler

28. april 2017
Glas bør ikke indsamles sammen med plastfolie, papir, pap eller tekstiler

En ny rapport sætter fokus på kvaliteten af de udsorterede materialer ved forskellige former for indsamling af glas. Resultaterne er baseret på erfaringer fra danske og udenlandske sorteringsanlæg.

En ny rapport fra Miljøstyrelsen beskriver omfattende erfaringer fra syv danske sorteringsanlæg, som har arbejdet i en årrække med sortering af glas og flasker til genbrug og/eller genanvendelse. Der er suppleret med erfaringer fra sorteringsanlæg i Østrig, Tyskland og England.

De væsentligste konklusioner fra rapporten er

  • Husstandsindsamling af glas som en selvstændig kildesorteret fraktion eller som del af kildeopdelt fraktion af glas sammen med metal og/eller hård plast giver samme glas-genanvendelsesprocent. Der opnås også samme genanvendelsesprocent uanset om glas hentes ved husstanden eller indsamles i kuber, men bringeordninger giver en højere andel hele flasker til genbrug end husstandsindsamling - ca. 40 % hele flasker mod ca. 15 % hele flasker (% af den indsamlede mængde). Komprimeringen i renovationsbilen ved husstandsindsamling og et efterfølgende øget behov for omlastning giver flere knuste flasker.
  • Halveringen af emballageafgiften i 2014 (fra 160 øre til 80 øre pr. vinflasker og andre drikkeflasker uden pant) har ændret forretningsgrundlaget for sortering og afsætning af flasker til direkte genbrug, men flere flaskesorteringsanlæg frasorterer fortsat hele flasker til genbrug. Dette finder sted med opbakning fra kommunerne og efterlever i højere grad affaldshierarkiet med størst mulig direkte genbrug.
  • Flasker afsættes primært til vinproducerende lande i EU, mens glasskår afsættes til Reiling Glasrecycling i Danmark. Der er udgifter forbundet med afsætning af blandede små glasskår, eller når skårene indeholder urenheder (keramik, sten, porcelæn), mens hele flasker til genbrug, klare skår og farvede skår har en positiv handelsværdi.
  • En ordning med kildeopdeling kan uden problemer indeholde glas, metal og hård plast, fordi disse fraktioner bagefter nemt kan sorteres i genanvendelige fraktioner af høj kvalitet. Der kræves dog mere efterfølgende (automatiseret) finsortering inden den endelige genanvendelse i nye produkter, hvis glasset stammer fra kildeopdeling end når glasset kommer fra kildesortering.
  • Kildeopdeling med glas bør ikke indeholde bløde eller sugende materialer som plastfolier, papir, pap eller tekstiler, fordi kvalitet af disse materialer kan forringes ved forurening med væsker eller med glassplinter, som er svære at frasortere.
  • Der vurderes ikke at være arbejdsmiljømæssige udfordringer med indsamling eller sortering af glas uanset indsamlings- og sorteringsmetode. De danske sorteringsanlæg oplyser også, at en sikring af en høj kvalitet af de sorterede materialer til genanvendelse kræver en vis grad af manuel sortering til fjernelse af urenheder og fejlsorteringer.

Rapporten refererer i kap. 4 en engelsk ekspert, som oplyser, at glas i sorteringsanlæg kan give problemer i særlige sigter og transportbånd - især pga. øget slitage. Disse problemerne forekommer oftest på højteknologiske sorteringsanlæg, som er udbredte i England, og som i mange tilfælde sorterer kildeopdelte affald med mange affaldsfraktioner (glas/metal/hård & blødt plast/papir & karton – disse anlæg må ofte frasortere omk. 30 % glas pga. udfordringer med kvaliteten). Små engelske sorteringsanlæg til kildeopdelt glas/metal/hård plast, som er baseret på lavteknologisk sortering og væsentlig manuel sorteringsindsats (disse anlæg ligner flere danske anlæg), har ikke de samme problemer med glas som angivet for de højteknologiske sorteringsanlæg. 

Hovedkonklusionerne kan opsummeres til, at ordninger for glasgenanvendelse skal indtænkes i i sammenhæng med: 

  • Hvis glasgenanvendelse skal give højest mulig CO₂ besparelse, så skal mest muligt glas genbruges. Dette opnås via kubeordninger og direkte afsætning til flaskecentraler, der frasorterer til genbrug.
  • Hvis det kildeopdelt glas skal afleveres på mindre, relativt lavteknologiske sorteringsanlæg med væsentlig manuel sorteringsindsats, så kan glas indsamles sammenblandet med metal og hård plast (men ikke med plastfolier, papir, pap eller tekstiler placeret i samme rum som glas).
  • Hvis modtageanlægget for det kildeopdelte affald forventes at blive et højteknologisk sorteringsanlæg med minimum af manuel finsortering, så bør glas ikke indgå i denne kildeopdeling.


Rapporten ’Fordele og ulemper ved at medtage glas som kildeopdelt fraktion til automatisk sortering. Opsamlende notat.’ Miljøprojekt nr. 1927 (marts 2017) kan hentes her